Ana Sayfa > SİYASET

HASAN KALYONCU: MİLLİYETÇİLİK, ÇEVRECİLİKTİR!
29 Kasım 2018
Bu haber 466 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu kısa sürede TBMM’de yaptığı çalışmalar ve kanun teklifleri ile özellikle çevre konuları başta olmak üzere bir çok konunun çözümüne kalıcı katkıda bulunmaya başladı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Artık Otoyollar Üzerinden Yaban Hayvanlarının Geçişine İzin Verilecek

Yaban Hayvanlarının doğal yaşam alanlarından geçen otoyollarda gerekli işaretleme ve bilgilendirmelerin sağlanması, hem yaban hayvanlarının hayatlarının korunup yaşamlarının kolaylaştırılması hemde otoyollarda gerçekleşecek ölümcül kazaların önünü kesmek amacıyla MHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Hasan Kalyoncu 24.10.2018 tarihinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi vermişti. Prof.Dr. Hasan Kalyoncu’nun teklifi Torba Kanun içine alınarak yasalaştı.

Prof.Dr. Hasan Kalyoncu’nun kanun teklifinin yasalaşmasının ardından sosyal medya hesabından aşağıda ki açıklamayı paylaştı;

Milliyetçi Hareketin vatan sevgisi çevrenin korunmasını da içine almaktadır. Bunun için Otoyollara yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesislerin yapılması için verdiğim Kanun Teklifim TBMM’de görüşülen Torba Kanun içine alınarak yasalaşmıştır.
Milliyetçilik, çevreciliktir!

Prof.Dr. Hasan Kalyoncu’nun kanun teklifi ile ilgili TBMM’ de yaptığı konuşmalar;

27.11.2018 – HASAN KALYONCU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nda yapılan bu değişikliğin, esasen tarafımızdan teklif edilmiş kanun teklifi olmasına rağmen dikkate alınarak bu torba yasa teklifi içerisinde şimdi Genel Kurula getirilmiş olmasından ziyadesiyle memnunuz çünkü bu düzenleme vatan topraklarının yarınlara sağlıklı bir şekilde aktarılması açısından büyük bir eksikliği ortadan kaldıracaktır ancak otoyollara yapılacak çitlerin boyuna ilişkin asgari 3 metre yapılması yönündeki önerimizin heyetinizce kabulü yapılacak işin maksada hizmet etmesini sağlayacaktır çünkü eğer otoyollar etrafına yapılacak çitlerin boylarını 1 metre yaparsanız onun üzerinden geçecek olan hayvanlar yine geçecek. Yaptığımız araştırma sonucunda, bu otoyollarda özellikle millî park bölgelerinde karşılaşılan kazalarda -kurt, vaşak, tilki, ayı ve sair hayvanlar- yabani hayvanlar olmakta, bunların da bu öngörülen çit konulmaksızın otoyollara çıkması yine mümkün olabilecektir. Bu sebeple, hem can ve mal kaybı açısından hem doğal hayatın korunması açısından oldukça önemlidir.

Bunun yanında, deminden beri bu kanun teklifi çerçevesinde çevreyle ilgili birçok konuşmacının konuşmalarını dinlediğimizde bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum: Çevreci hareketler dünyada 1970 yılından itibaren sosyal hayatın içerisine girmiş, çevre sosyolojisi de bundan sonra oluşmuştur çünkü Avrupa, Amerika, Sanayi Devrimi;ni tamamlamıştır. Ve o yıllara baktığınız zaman o yıllarda Avrupa’da, Amerika’da su kirliliğinden çevre kirliliğine kadar bütün her şeyi rahatlıkla görebilirsiniz ve Türkiye’yle oranlanmayacak kadar yüksek düzeylerdeydi. Biz de 1970;li yıllardan itibaren bakarsanız kırk sekiz yıllık bir çevre geçmişi var. Bunun kanunda yer almaması veya çevre ; sözcüğünün geçmemesi bunlarla bağlantılıdır. Bugün, göllerle ilgili, birçok konuşmacı göllerin kuruduğunu, kuruyacağını söylüyor. Bunda sadece orada yapılan barajların sorun olması değil aynı zamanda iklim değişikliğinin de büyük etkisi var. Mesela Eber ve Akşehir Gölü, en son 2018;de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir projede Akar Çayı havzası bünyesinde incelenmiştir ve gerekli önlemlerin tespiti yapılmıştır, gelecek yıllarda da bu önlemler alınmaya çalışılacaktır. Fakat bu tür eleştiriler yapılırken yapılan çalışmalar titizlikle incelenip daha faydalı önergeler verilir ve sorular sorulursa ülkenin geleceği ve gittiği durum net olarak anlaşılacaktır. Bu açıdan baktığınız zaman çevreyle ilgili hatiplerin söyledikleri eksik kalmakta ve yanlış yönlendirmeye sebep olmaktadır.

Bununla beraber Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak bizim vatan topraklarına olan sevgimiz tüm değerleri ve varlığıyla ona bağlılığı kapsamaktadır. Biz bu vatanı sadece bir ülke sınırıyla tanımlayıp sahiplenerek değil, öncelikle insanı olmak üzere kurduyla, kuşuyla, nehriyle, deniziyle, havasıyla, suyuyla bütün değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için seviyoruz. Milliyetçi Hareketin vatan sevgisi çevrenin korunmasını da içine almaktadır. Onun için, milliyetçilik, çevreciliktir diyoruz ve Genel Kurulunuzu saygıyla selamlıyorum.

27.11.2018 – MHP GRUBU ADINA HASAN KALYONCU (İzmir)

Zaman zaman ülkemizde çeşitli bakanlıklar arasında birleşmeler ve ayrışmalar yaşanmakta, bunu hepimiz biliyoruz. Daha önce, Çevre ve Orman Bakanlığı iken meydana gelen ayrışmadan sonra Çevre ve Orman Bakanlığı birbirinden ayrılmış fakat bazı genel müdürlükler ve yetki karmaşası ortaya çıkmıştır. Bu yetki karmaşaları şu anda hâlâ devam etmekte ve bu da ülkemiz açısından sorun oluşturma durumuna girmiştir. Birkaç örnekle durumu açıklamak gerekirse Tarım ve Orman Bakanlığı herhangi bir alanda millî park oluşturma çalışmalarını yapıp millî park oluşturma kararı aldıktan sonra, millî park olup olmamasında en son kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermektedir. Sulama, içme suyu, su kaynaklarının korunması, arıtım tesislerinin kurulmasıyla ilgili altyapı hizmetleri de tamamen Tarım ve Orman Bakanlığındayken denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır yani bütün altyapıyı hazırlayan bakanlık denetimde yok durumunda. Ayrıca, bu denetimler planlı şekilde yıllık olarak yapılmakta ve şikâyete bağlı gündeme gelerek yapılmaktadır.

Koruma ve İzleme Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer alan alıcı ortamların kirlenmesi ve korunmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesi konusu ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi, İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlıkları sular yönünden çakışmaktadır. Kara ve su ürünleri avcılığıyla ilgili konular ise direkt olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü içerisinde tekrar konu edilerek ele alınmaktadır.

Ayrıca, atık sularla ilgili deşarj standartları yine Tarım Orman Bakanlığı tarafından belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bunların yanı sıra, hava ve toprak kirliliği konularında yetkili kurum Çevre Bakanlığı iken oluşturdukları etkiler açısından Tarım Bakanlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölgede sorunlar direkt Tarım ve Orman Bakanlığı üzerine gelmektedir. Çiftçilerimiz, bölge sakinleri veya vatandaşlarımız direkt olarak Tarım ve Orman Bakanlığına şikâyetleri iletmektedirler. Yapılan bu tesislerin tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin ve kontrolüne tabi iken olumsuz etkileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından göğüslenmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca, çevreyi kirleten kurumların kirletici değerleri ve boyutları göz önünde bulundurularak cezalar kesilmemekte ve adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin Çevre Kanunu;ndan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu, özellikle, fabrikalarda hava, su ve toprak emisyonlarının yönetmelikte belirtilen sınır değerlere getirilmesi, çevre izni alması zorunlu olup bu zorunluluğa karşı işletmelere çevre cezası yazılıp idari yaptırım uygulanmaktadır. Cezaların meblağlarının büyüklüğü işletmelere kuruluş aşamasında mali açıdan külfet oluşturmaktadır. Bu sebeple, gerek çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek, çevrenin kirlenmesini önlemek ve gerekse sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için kuruluş aşamasında çevre cezası yazmak yerine, sigorta primi indirimi veya teşvik sağlarken çevresel yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine bakmak hem şirketleri ceza karşısında maddi külfetten kurtaracak hem de çevrenin kirletilmemesi için gerekli önleyici tedbirleri alarak firmalara otokontrol sağlayacaktır.

Denetimlerin sürekli ve ihtiyaca göre yapılacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Bugün ülkemizde çoğu belediyenin atık su arıtma tesisi tam manasıyla çalışmamaktadır, bir kısmında atık su arıtma tesisi bulunmamakta ve evsel atık suları direkt olarak alıcı ortamlara bırakmak suretiyle çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir.

Değerli milletvekilleri, yakın gelecekte ülkemizde su problemi yaşanacak olmasına rağmen ülkemizde geçerli olan bir su kanunu yoktur, aynı zamanda geleceğe dönük bir planlama da söz konusu değildir. Ülkemiz, bitki ve hayvan endemik türleri bakımından oldukça zengindir fakat su miktarında azalmalar ve kurumalar devam ederken bu türlerin birçoğu yok olmakta ve ülkemizdeki genetik miras kaybolmaktadır. İklim değişiklikleri doğal bitki ve hayvan türlerini ve dağılımlarını olumsuz yönde etkileyerek ve devamında, endemik türlerin yaşadığı mikroklimaların da yok olmasına sebep olacaktır. Bu endemik türler arasında tıbbi ve aromatik bitkiler de yer almaktadır. Bir an önce iklim değişikliği senaryolarına göre önlemler geliştirilmeli ve bu organizmaların korunma yolları ortaya konulmalı ve önlemler paketi oluşturulmalıdır, tarım alanlarında yapılaşmanın önüne geçilmeli ve iklim değişikliği senaryolarına göre planlanmalıdır.

Ayrıca, bugünkü tarım ürünü desenleri ortaya konulmalı ve geleceğe yönelik ürün deseni planlaması da yapılmalıdır. İklim değişikliği tüm bölgelerde düzensiz yağışlarla kendini göstermeye başlamıştır. Düzensiz yağışlar sağanak şeklinde eldiğinden çeşitli felaketlere sebep olmasının yanında, yeryüzüne inen suyun da tutulamadığı anlamına gelmektedir. Avrupa;da ve dünyada çoğu ülkede su kanunu mevcut olup yer altı barajları veya yer altı su havzaları oluşturulmuştur. Ülkemizde bu iki konuda da oldukça az sayıda çalışma ve girişim mevcut olup gelecekte böyle problemler oluşturacağı açıktır çünkü ülkemizde suyla ilgili birçok bakanlık mevcut olup aralarında koordinasyon oldukça zayıftır. Ülkemizde sular hakkında kanun 1926 yılında yayımlanmıştır, Daha sonra, 1956 ;da bir düzenlemeye gidilmiştir. Bugün, sularla ilgili temel kanun durumunda olan bu kanun varken bakanlıklar içerisinde kanun ve KHK ;yle çeşitli düzenlemeler yapılmıştır fakat bu kanun, KHK ve yönetmeliklerde hâlen görevler ve kurallar yönünden çakışmalar mevcuttur. Tüm bu aksaklıkların giderilebilmesi ve su yönetiminin planlanmasının sağlanabilmesi için suyun yönetiminin tek bir birimden yapılması gerekmektedir. Bu iş için kurulan Su Enstitüs bu amaca hizmet edememekte ve su yönetimine ekstra yük getirmektedir. Kuruluş amacına baktığınız zaman, bakanlıkların birbiriyle koordinasyonunu sağlayacak şekilde planlanmış ve su yönetimi üzerinde üst kurum olarak planlaması yapılmış fakat daha sonra, yaptığı çalışmalarda bu görevi yerine getirememiştir.

Millî bir su politikası oluşturamazsak gelecek yıllarda ülkede büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi, ülkemizdeki nehirlerde bir kısım kirlilik olmasına rağmen bu kirlilikle ilgili 25 havzada ilgili kurumların yaptığı çalışmalar mevcut olup havzaların tamamında havza planlamaları yapılmıştır. Fakat alınacak önlemler ve bu alınan önlemlerin devamında işlerin nasıl yürüdüğü konusunda da kontrol gereklidir. Bu alınan ve yapılan önlem ve koruma planlarının gidişatı sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

Millî bir su politikası oluşturulabilmesi, çevre ve doğa konusunda daha sorumlu ve hassas olunması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Yarımada gazetesiFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama18 Ekim 2019
Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz13 Ekim 2019
SEVİYESİZ İTHAMLAR09 Ekim 2019
YÖNETİMDE İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALET"01 Ekim 2019
Sorunlardan çıkış yolu milli birliği korumak30 Eylül 2019
'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz'30 Eylül 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması30 Eylül 2019
Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur29 Eylül 2019
Semih Yalçın: CHP, ayak bağı olmaya memur edilmiş bir partidir28 Eylül 2019
TUNÇ SOYER, PKK’YA KUCAK AÇMAKTADIR27 Eylül 2019
Kendisi zillet ittifakının “cücük ortağı” 25 Eylül 2019
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri yakanda olacak25 Eylül 2019
Semih Yalçın'dan gazeteci Balbay'a sert tepki22 Eylül 2019
MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti22 Eylül 2019
Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması22 Eylül 2019
Başkan Erdoğan;"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"22 Eylül 2019
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. 17 Eylül 2019
Aşure ikramı15 Eylül 2019
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak13 Eylül 2019
MHP'li Sözlü'den Karalar'a 'Hodri Meydan'10 Eylül 2019
Kaftancıoğlu'nu savunan Akşener'e sert tepki09 Eylül 2019
Hüseyin SÖZLÜ'nün basın toplantısına davet09 Eylül 2019
"Hafızası olan millet ayakta kalır"09 Eylül 2019
MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"05 Eylül 2019
Semih Yalçın: ''CHP hastadır"31 Ağustos 2019
“Kapitalist zihniyetle Adana hizmet alamaz”29 Ağustos 2019
Milletçe mücadele şart28 Ağustos 2019
"Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"26 Ağustos 2019
"Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" 25 Ağustos 2019
'Teyakkuzda olacağız'24 Ağustos 2019
MHP'li Yalçın'dan Gül ve Davutoğlu’na sert tepki!20 Ağustos 2019
Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır16 Ağustos 2019
MHP’DEN HAZZETMEYEN SATILIK UŞAKLAR16 Ağustos 2019
SANCAKLI: MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR13 Ağustos 2019
Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz 05 Ağustos 2019
Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir04 Ağustos 2019
Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Bukan: Bahçeli’nin çağrısı iyi değerlendirilmeli.02 Ağustos 2019
MURAT KAÇAK SONUNDA PATLADI. “AYIPTIR, GÜNAHTIR”31 Temmuz 2019
MHP'li Arkaz: Sivas’a Laf Söylemek Tarihe İhanettir 31 Temmuz 2019
Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri30 Temmuz 2019
Tarsus Ülkü Ocakları Başkanımız yalnız değildir.26 Temmuz 2019
MHP üzerindeki oyunlara dikkat : Fitneçağ’ın İçyüzü25 Temmuz 2019
"Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"25 Temmuz 2019
Yalçın, ‘‘Fitneçağın mümessili höykürmüş daha da ötesi hırlamış.’’ 24 Temmuz 2019
MHP verdiği sözü tuttu23 Temmuz 2019
Büyükataman'dan Fitneci Yeniçağ'ın yazarına sert tepki23 Temmuz 2019
“ÖNCE KİRLİ ALGI ÜRETİP SONRA KIYIM YAPILIYOR”22 Temmuz 2019
‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret20 Temmuz 2019
''ASIL MAKSADINI GİZLİYOR''19 Temmuz 2019
Başkan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2019
Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." 11 Temmuz 2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki11 Temmuz 2019
AKŞENER’İN İFTİRALARINA SERT CEVAP10 Temmuz 2019
'Fitne' uyarısı09 Temmuz 2019
Avcı: Hedef saptırmak ayıptır çirkindir!07 Temmuz 2019
MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret07 Temmuz 2019
Bahçeli'nin liderliği kitap oldu07 Temmuz 2019
MHP'li Yalçın'dan Mehmet Yakup Yılmaz'a: Siz bir psikiyatra görünün!04 Temmuz 2019
İP’in ucuz siyaset şovu . . . 03 Temmuz 2019
Akçay: İP kimliksiz kumpanyadır!22 Haziran 2019
Vay politika kokarcası vay!22 Haziran 2019
MHP'den İP'li Akşener'e tepki!22 Haziran 2019
MHP İstanbul'un kılcal damarlarına girdi21 Haziran 2019
23 Haziran öncesi MHP'den önemli açıklama!20 Haziran 2019
İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır19 Haziran 2019
ASARCIK'TA YOLLAR YENİLENİYOR18 Haziran 2019
MHP’nin Mitili, CHP’nin Fitilini Tutuşturdu 18 Haziran 2019
Eğitim, siyasi şaşılığı ve bilgi yüklü merkepliği değiştirmiyor 18 Haziran 2019
İstanbul ehil ellere teslim edilecektir11 Haziran 2019
CELAL ADAN: MİTİL ATILMIŞ DURUMDA 10 Haziran 2019
MHP İSTANBUL’A MİTİLİ ATTI, CHP’NİN FİTİLİ TUTUŞTU10 Haziran 2019
MHP'li Yalçın'dan Dede Cevabı: Neden Oltaya Geldi07 Haziran 2019
Büyükataman: İstanbul seçimi Türkiye için hayati bir seçim halini aldı06 Haziran 2019
Zillet ittifakının adayı koca İstanbul’u satamayacak01 Haziran 2019
İstanbul “dağdan gelenlerin” bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek 31 Mayıs 2019
Bahçeli'nin 'beka' vurgusu seçmende karşılık buldu29 Mayıs 2019
Tunceli Belediyesi Komünist Başkana Edirne Ülkü Ocaklarından Sert Tepki 26 Mayıs 2019
TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR, DAHA BÜYÜKTÜR16 Mayıs 2019
CHP YSK'nın 'red' kararını malzeme olarak kullanacak15 Mayıs 2019
Açılıma Saçılıma Geçit Vermeyiz14 Mayıs 2019
'Ey CHP, titre ve kendine dön'09 Mayıs 2019
'Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi'09 Mayıs 2019
CHP'nin maskesi, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir09 Mayıs 2019
CHP’nin şirazesi kaymıştır08 Mayıs 2019
MHP'den YSK'nin kararının ardından ilk açıklama07 Mayıs 2019
YSK : İSTANBUL'DA SEÇİMLER YENİLENİYOR06 Mayıs 2019
MHP'li Yalçın'dan, Oya Baydar'a sert sözler!06 Mayıs 2019
"Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur"05 Mayıs 2019
Atatürk’e hakaret eden yazar bozuntusuna ve alkışlayanlara tepki 02 Mayıs 2019
Önceliğimiz daima Türkiye'dir01 Mayıs 2019
TAŞDOĞAN’DAN MACRON’A SERT TEPKİ01 Mayıs 2019
“BAŞKA PARTİNİN MUTLULUĞUNDAN MUTLU OLAN BİR PARTİ!”30 Nisan 2019
"Türkiye kendi iradesine sahip ülkedir"30 Nisan 2019
MHP'li Feti Yıldız : YSK ve af açıklaması28 Nisan 2019
Türkiye'ye tam destek25 Nisan 2019
Sinan Ateş: Bu hassas süreçte herkes ağzından çıkana dikkat etmelidir22 Nisan 2019
İsmet Büyükataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır22 Nisan 2019
MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı değerlendirdi21 Nisan 2019
Adana’da Cumhur İttifakı’ndan “Birlik beraberlik” mesajı!19 Nisan 2019
"Krimi, Fransa’nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır." 16 Nisan 2019
“Senden Ne Halt Olur, Bir de Bunu Yaz”16 Nisan 2019
Erdoğan ve Bahçeli'den Kritik Görüşme10 Nisan 2019
EKREM İMAMOĞLU KAZANMADI AK PARTİ KAYBETTİ07 Nisan 2019
Avcı’dan ‘Mutlaka sandığa gidelim’ çağrısı30 Mart 2019
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜLKÜ OCAKLARINA ZİYARET29 Mart 2019
MHP VE AK PARTİ’DEN ORTAK TEŞEKKÜR MESAJI28 Mart 2019
Geleceği Göremeyen Siyasetçi Kör Siyasetçidir28 Mart 2019
"Ceket Devri Bitti Hizmet Devri Başlıyor"28 Mart 2019
‘Beka için milli karar, Cumhur için istikrar’ 28 Mart 2019
MHP'li Büyükataman'dan, CHP'li Altay'a sert tepki!27 Mart 2019
İstanbul Benim Ortak Paydam27 Mart 2019
Zillet ittifakı tahrik siyasetini devreye sokmuştur.27 Mart 2019
Cumhur ittifakı birliktir, berekettir, kardeşliktir26 Mart 2019
Devlet Bahçeli Adana’da!26 Mart 2019
YUSUF BAŞ: ‘’ARTIK ADANA’DA SİYASİ ÇEKİŞMELERDEN UZAK DURULMALI’’26 Mart 2019
Kılıçdaroğlu, Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart'ta terk edecektir.26 Mart 2019
Yenikapı'da tarihi anlar!24 Mart 2019
"Milliyetçi Ülkücü Hareket 31 Mart'ta Gerekeni Yapacaktır"23 Mart 2019
AK Parti ve MHP'nin ortak Yenikapı Mitingi açıklaması23 Mart 2019
Devlet Bahçeli Adana’ya geliyor!23 Mart 2019
"Beşiktaş kimsenin arka bahçesi değil"19 Mart 2019
Biz Cumhur İttifakıyız19 Mart 2019
ATATÜRK’Ü KENDİLERİNE ZIRH YAPIYORLAR17 Mart 2019
Avcı: Atatürk hepimizin Kutup Yıldızı’dır!14 Mart 2019
Cumhur İttifakı ülkemizi 2023’e taşıyacak12 Mart 2019
Tuna: "31 Mart'ta Mersin'de Cumhur İttifakı ile Zafer Yazacağız"12 Mart 2019
Taşdoğan;“Bu topraklarda Kürdistan diye bir yer yok”11 Mart 2019
Projeler ne kadar büyürse ve geliştirilirse istihdam o kadar büyüyecektir.10 Mart 2019
Türkiye’nin önünü kesemeyecekler10 Mart 2019
Cumhur İttifakı'nı Durduramayacaklar10 Mart 2019
Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor09 Mart 2019
31 Mart İzmir için yeniden doğuş günü olacak09 Mart 2019
Büyük Türkiye ülkümüze güçlü Türk kadını ile ulaşacağız08 Mart 2019
‘Kirli eller tarafından 1 Nisan senaryoları planlanıyor’08 Mart 2019
MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki08 Mart 2019
KILIÇDAROĞLU VE AVANESİ PANİK HÂLİYLE NE SÖYLEDİĞİNİ PEK BİLEMEMEKTEDİR05 Mart 2019
Erkan Akçay’dan 6 kritik soru05 Mart 2019
MHP’li Sadir Durmaz: ‘CHP’nin listesinde PKK’lılar var’05 Mart 2019
MHP'li Erkan Akçay: Yiğitseniz Çıkın Birlikte O Dörtlü Fotoğrafı Verin Bakalım!04 Mart 2019
Özhaseki açıkladı! İsmi Başbuğ Alparslan Türkeş olacak04 Mart 2019
MHP’li Yıldırım’dan Yaşar Okuyan’a sert cevap03 Mart 2019
MHP'DEN SAĞLAM DURUŞ AÇIKLAMASI03 Mart 2019
CHP ve İP’e Atatürk göndermesi02 Mart 2019
MHP’li Özdemir, Köy Enstitüsü binalarının müze olması için teklif verdi02 Mart 2019
Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklama01 Mart 2019
Devlet Bahçeli: Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında01 Mart 2019
Semih Yalçın’dan Akşener’e sert cevap!01 Mart 2019
MHP'li Kalyoncu: Kürtlere asıl baskıyı HDP yapıyor28 Şubat 2019
MHP'li Büyükataman'dan, CHP'li Özel'e sert tepki 28 Şubat 2019
MHP'li Semih Yalçın'dan Yaşar Okuyan'ın iftiralarına sert yanıt!28 Şubat 2019
MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli ;​Doğrunun yardımcısı Allah’tır. Aziz milletimizin basireti hayranlık vericidir. 26 Şubat 2019
"Kafalarına Balyoz Gibi Patlarız"26 Şubat 2019
AKŞENER CEVAP VEREMEDİ SURATI ASILDI25 Şubat 2019
MHP’li Yıldırım’dan, Mansur Yavaş’a Tunç Soyer çıkışı!25 Şubat 2019
Bünyamin Avcı’dan ‘Üniversite’ teşekkürü!23 Şubat 2019
“Meclis üyelerimiz zafere inanmış kişilerden oluştu”23 Şubat 2019
ÜLKÜCÜLER MAHREMİNE EL UZATANLARA HADDİNİ BİLDİRECEKTİR!22 Şubat 2019
TÜRK IRKINI YOK ETMEYİ HEDEFLİYORLAR22 Şubat 2019
“ADAM NASIL SATILIR GÖSTERDİLER”21 Şubat 2019
MHP'li Avşar'dan Cumhur İttifakı Açıklaması20 Şubat 2019
Cumhur İttifakı Fark Yaratacak20 Şubat 2019
MHP’den ‘mavi balina’ uyarısı20 Şubat 2019
Cumhur İttifakı genişledi19 Şubat 2019
Alparslan Türkeş Üniversitesi, teklif olarak Meclis’e sunuldu19 Şubat 2019
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti19 Şubat 2019
Saadetçilerin bulaştığı pisliği 'bor madeni' bile temizleyemez19 Şubat 2019
Kimse, yerel seçimlerin beka meselesi olmadığını söyleyemez16 Şubat 2019
Bunu yapan vatan hainidir!16 Şubat 2019
MHP’li Osmanağaoğlu: ‘Destekçilere okkalı bir tokat olacaktır’16 Şubat 2019
“ÖZGÜR ÖZEL GİBİ ‘HOMO POLİTİC’ BİR ‘TİPİ TİP’LE 16 Şubat 2019
İTTİFAK GENELGESİ16 Şubat 2019
Parlamenterler Derneği’nden Cumhur İttifakı Destek Çağrısı15 Şubat 2019
“Terörün uzantıları Millet İttifakı’nda”15 Şubat 2019
İP’in ucu, Pensilvanya cambazının boğazındaki tasmaya bağlıdır13 Şubat 2019
CUMHUR İTTİFAKI BENİMSENDİ11 Şubat 2019
AK Parti ve MHP’den Cumhur İttifakı yürüyüşü08 Şubat 2019
TAŞDOĞAN’DAN, GAZİLİK UNVANI MESAJI07 Şubat 2019
Semih Yalçın’dan Cumhur İttifakı açıklaması07 Şubat 2019
"Bizim Aklımız Türkiye'dir"07 Şubat 2019
Genel başkanlık koltuğu, Kılıçdaroğlu’na beş numara bol gelmektedir 07 Şubat 2019
Semih Yalçın’dan ‘İlber Ortaylı’ açıklaması!05 Şubat 2019
Özhaseki’den, Başbuğ Alparslan Türkeş’in mezarına anlamlı ziyaret04 Şubat 2019
Zeyrek’e Haddini Bildirmek Şart Olmuştur.04 Şubat 2019
MHP İl Başkanı Pehlivan; "Türkiye Sevdamızın Milli Markası; Cumhur İttifakı"03 Şubat 2019
Dülgeroğlu: "Pıngıdık Şenliği'ni Uluslararası Platforma Taşıyacağız"03 Şubat 2019
Akar’dan Yuluğ’a teşekkür03 Şubat 2019
MHP İl Başkanı Avcı Tufanbeyli’den başladı03 Şubat 2019
" DARBELERE BEL BAĞLAYAN CHP.. "30 Ocak 2019
MHP’den Tunç Soyer’le ilgili tarihe geçecek açıklama!30 Ocak 2019
Bahçeli’den Yıldırım’ın istifası ile ilgili ilk açıklama30 Ocak 2019
Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı27 Ocak 2019
MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!27 Ocak 2019
Cumhur İttifakı Adana Adayları Halkla Buluşuyor25 Ocak 2019
MHP Lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması ...19 Ocak 2019
AVCI: ÖNCELİĞİMİZ BELEDİYE DEĞİL, MİLLİ BEKADIR16 Ocak 2019
"Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"14 Ocak 2019
Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır 14 Ocak 2019
BOZKURT İŞARETİ MHP’YE AİTTİR13 Ocak 2019
Pazarlık değil, karşılıklı jestler oldu13 Ocak 2019
Avcı: Basının kahramanları çalışan gazetecilerdir10 Ocak 2019
BİR AYAĞI PENSİLVANYA’DA, BİR AYAĞI KANDİL’DE08 Ocak 2019
İşadamı Adil Çimen MHP Seyhan Adayı07 Ocak 2019
MHP’li Öztürk’ten avukatlara yeşil pasaport teklifi07 Ocak 2019
“Elveda diyeceklerden değil, El'vefa diyenlerdeniz”01 Ocak 2019
YAMAN BİR AÇMAZDASINIZ !29 Aralık 2018
DAĞ DİBİ AKLIN DİBİ28 Aralık 2018
CHP MİLLİ SAVUNMA BAKANINDAN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR.27 Aralık 2018
MHP’Lİ VEKİLDEN MUŞ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ27 Aralık 2018
Bahçeli’den Akpınar’a çağrı!26 Aralık 2018
25 ARALIK GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU25 Aralık 2018
Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vereceği kararı emir telakki edeceğiz24 Aralık 2018
Değerinizi hurda niyetine heba etmeyin24 Aralık 2018
SARIKAMIŞ HAREKATI EN HÜZÜNLÜ SAYFADIR23 Aralık 2018
MHPLİ ENGİNYURT: "BU YIKIM HAYVANCILIK ADINA BÜYÜK BİR KAYIP"22 Aralık 2018
MHP İl Başkanı Pehlivan: Sarıkamış Türk'ün Aynı Zamanda Fedakarlık Zirvesidir22 Aralık 2018
MHP İL Başkanı Erkan Öztürk Türkler dünyaya İki kez Hükmedecektir22 Aralık 2018
MAKAM İÇİN VATAN SATANLAR, FAHRETTİN PAŞA'YI ANLAYAMAZLAR.22 Aralık 2018
Bahçeli’den sert tepki! ‘Otur yerine geç derdim’21 Aralık 2018
Gözde Özkorul, Antalya Valisi'ne " Göçmenler Günü" ziyareti20 Aralık 2018
‘Hepimiz için bir vatan görevidir!’20 Aralık 2018
TAŞDOĞAN, MİLLİ VE YERLİ SİLAH ÇAĞRISI YAPTI20 Aralık 2018
VATANDAŞ KAPI KAPI SÜRÜNDÜRÜLMEMELİ20 Aralık 2018
Aycan “Kardeşliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmamak lazım”19 Aralık 2018
CEMAL ENGİNYURT MECLİSTE ADETA KÜKREDİ! 18 Aralık 2018
2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da18 Aralık 2018
ÖZTÜRK, MEVLANA YI ANDI18 Aralık 2018
MHP’nin Belediye Başkanı Aday tanıtım Töreni gerçekleşti18 Aralık 2018
"Güneydoğu Başta Olmak Üzere Anadolu'nun Birçok Yerinde...17 Aralık 2018
HBYS PERSONELİ VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORLAR16 Aralık 2018
Milleti sokağa dökmek istiyorlar16 Aralık 2018
MHP’NİN VARLIĞI ADANA İÇİN ŞANSTIR13 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması10 Aralık 2018
"İT KUDURUNCA ÖNCE SAHİBİNE SALDIRIR"10 Aralık 2018
MHP'den Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi 08 Aralık 2018
MHP'li Depboylu: “5 Aralık Kadın Hakları Günü” Hakkında Açıklama Yaptı. 05 Aralık 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN KOCAMAZ'A: İP'İN YENİ CAMBAZI04 Aralık 2018
MHP'de pazarlık söz konusu olmaz 04 Aralık 2018
Bahçeli ile bir araya gelmemiz kaçınılmaz04 Aralık 2018
Yalçın: MHP Tüzüğü’ne ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız03 Aralık 2018
MHP’li Sadir Durmaz’dan yerel seçim açıklaması03 Aralık 2018
Milli Değerlerimiz Yabancılara Teslim Edilmemelidir30 Kasım 2018
MHP'li Vekilden Çingene Kızı Teşekkürü29 Kasım 2018
Nişasta Bazlı Şeker, İnsan Metabolizmasına Aykırıdır.29 Kasım 2018
Başkan Ergün Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı28 Kasım 2018
Büyükataman'dan Cumhurbaşkanına Hızlı Tren Mektubu28 Kasım 2018
Ümitsiz vaka Emin Çölaşan’a26 Kasım 2018
CHP, kavganın ve kaosun adresidir. 24 Kasım 2018
“MHP, İstismar Ve Çarpıtmalara Fırsat Vermeyecektir” 23 Kasım 2018
MHP’den çocuk hakları komisyonu önerisi22 Kasım 2018
İttifak Zirvesi Görüşmesi Sona Erdi21 Kasım 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH