Ana Sayfa > SİYASET

Bizler, soydaşlarımızın her daim yanındayız
16 Mart 2021
Bu haber 1017 kez okundu
MHP Hatay Milletvekilimiz Lütfi Kaşıkçı'nın Ekonomik İşbirliği Teşkilatına bağlı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü kurulması hakkında MHP Grubu adına konuşması.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 126 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından oluşturulmuş, daha sonra 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın da katılımlarıyla 10 üyeli bir teşkilat hâline gelmiştir. 

Bölgesinde ve dünya genelinde ölçümleme, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojinin ekonomide ve ticaretteki önemini göz önüne alarak bu teşkilatta, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına bağlı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu anlaşma 2009 yılında imzaya açılmış ve ülkemiz tarafında da imzalanmıştır.

Görüşmekte olduğumuz ilgili maddenin tadiline ilişkine protokol, 17 Nisan 2018 tarihinde Duşanbe'de gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 23. Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında imzalanmıştır. 

Söz konusu protokolle teşkilatın Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğü'nde değişiklik yapılarak, Metroloji Kurulu Yazmanlığının Kazakistan yerine Pakistan'da yer alması kararlaştırılmıştır.

Değerli milletvekilleri, bu enstitü üzerinden aslında Türk Standartları Enstitüsünün birikimlerinin ve sahip olduğu tecrübelerin üye ülkelere aktarılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca Türkiye, standardizasyon ve akreditasyon alanlarında öncü bir ülke olarak RISCAM bünyesinde yürütülecek standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini uyumlaştırma çalışmalarıyla ticareti olumsuz etkilemesi muhtemel faktörleri bertaraf etmeyi amaçlamakta olup üye devletlerin bu alanlarda gelişimini destekleyerek pazar payını arttırmayı ve bölgesinde odak noktasında olmayı hedeflemektedir.

Ülkemiz, mevcut potansiyeliyle kendisini ve yakın coğrafyasındakileri koruma, küresel düzlemde ise müdahil olduğu alanı etkileme potansiyeline sahiptir. 

Coronavirüs salgını sonrası yeniden şekillenmesi kaçınılmaz olan ülkeler arası ilişkiler ve tercihler doğru kullanılmalı, ortak vizyon temelinde aşama aşama tayin edilecek ara hedeflerle Türkiye'nin çıkarlarına erişmesi sağlanmalıdır. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle birlikte, bu teşkilata sınır ülkelerle ilgili politikalar belirlenirken ortak bir vizyon ortaya koymalı ve Türkiye'nin tarihsel misyonuna uygun ve çıkarlarına erişebilecek tutumlar öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Türkiye, dış politikada, özellikle 15 Temmuz sonrasında karşı karşıya kaldığı beka tehditlerinin belirgin hâle gelmesiyle beraber, millî çıkarlarımıza odaklı ve bağımsız bir yol izlemeye koyulmuştur. 

Örneğin, Suriye'de millî bekamıza tehdit oluşturan gelişmelere karşı Suriye topraklarında terör örgütlerine yönelik askerî harekâtlarda bulunmuştur. 

Düzenlenen harekatlar sonrasında 8.255 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış ve terör unsurlarından temizlenmiştir. 

Suriye meselesinde Türkiye açısından risk oluşturan en önemli alanlardan olan Idlib bölgesinde huzurun tesisi, Türkiye'nin millî güvenliği, Rusya'yla geliştirilen siyasi çözüm çabalarının geleceği ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği anlamında öne çıkmaktadır.

Tabii, Idlib'ten bahsetmişken Hatay'ı da birlikte ele almakta fayda var çünkü Idlib'in güvenliği Hatay'ı da birinci dereceden ilgilendirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, yarınlarında Idlib meselesini Hatay'da konuşmamak adına orada varlığını sürdürmektedir, Idlib kontrol altına alınmadan Hatay'ın güvenliğini tam anlamıyla sağlayamayız. 

Suriye'yle en uzun sınır hattına sahip olan Türkiye açısından Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütlerinin meşruiyet bulma çabalarının engellenmesi ve demografik yapının değiştirilmesinin önüne geçilmesi ise şarttır.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozarak bölgesel hesaplarla yeniden sınır çizme gayretinde olanların varlığını enerjiye dayalı projelerde Türkiye'nin hak ve menfaatlerine zarar verecek girişimlerde, Suriye üzerinden yapılan hesaplaşmalarda açıkça görmekteyiz.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan politikalar öncelikli hâle getirilmelidir. 

Bölgemizi ilgilendiren üstünlük mücadelelerinin analizi doğru yapılmalı ve teknolojinin öne geçtiği böylesi bir dönemde ülkemizi ileriye taşıyacak alanlar iyi belirlenmelidir. 

Türkiye açısından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yeni dönemde yeni fırsatları beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır. 
Teşkilatın kapsamı Türkiye için Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu'ya açılma imkânı bulabileceği bir başka kanal niteliğindedir. 

Son dönem dış politikasında diyaloğa ve uzlaşmaya vurgu yapan Türkiye, teşkilat bünyesinde özellikle sorun yaşayan ülkeler arasında diyalog imkânlarının çoğaltılması konusunda aktif bir rol oynamaktadır. 

Ekonomik anlamda Türkiye'nin Teşkilat üyesi ülkelerle ekonomik ilişkilerinin ve ticaretinin artması genel anlamda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Ticaretle bağlantılı olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatının özellikle vurguladığı ve üzerinde durduğu ulaşım ve taşımacılıkalanları ise Türkiye açısından kritik bir potansiyeli beraberinde getirmektedir. 

Teşkilatın çabaları kapsamında doğu-batı güzergâhında ulaşım ve taşımacılık altyapısının geliştirilmesi, bu güzergâhın batıya çıkış mevkisinde bulunan Türkiye'nin bir lojistik üs hâline gelmesi için yapılacak çalışmalar artırılmalıdır. 

Hem ekonomik olarak hem de toplumsal açıdan doğu ile batı arasında bir köprüyüz. 

O yüzden buradaki, bu Teşkilattaki 10 ülkenin kalkınması sadece bölge için değil küresel ekonomi için de son derece önemlidir.

Salgınla beraber ekonominin ve siyasetin kodları tamamen değişti, dünyayı etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmelerin neredeyse tamamı da teşkilat coğrafyasının etrafında şekilleniyor. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesinin, uluslararası alanda önemli bir aktör olma yolunda büyük imkânlara sahip olduğunu görmemiz gerekmektedir. 

Teşkilatın jeopolitik konumu, tarihî birikimi, üyelerin ortak bağları, paylaştığı değerler, geniş doğal kaynakları ve beşerî sermayesi bu bölgenin kilit oyuncu olma yolunda muazzam imkânlara sahip olduğunu bizlere göstermektedir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle beraber olduğu bölgesel Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ülkemiz için önemi aşikârdır. 

Türkiye konumu, gelişmişlik düzeyi ve tüm dünyayla siyasi ve ekonomik ilişkileri birlikte mütalaa edildiğinde Teşkilata lider olma ve yönlendirici olma durumundadır. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesinin çok zengin enerji kaynaklarının akılcı bir şekilde kullanılması ve uluslararası pazarlara ulaştırılması hayati önem arz etmektedir. 

Türkiye, Teşkilat içinde ticaretin geliştirilmesi, ticaret rejimlerinin şeffaflaştırılarak dünya ticaret örgüt kural ve standartlarıyla uyumlaştırılması, denize çıkışı olmayan Orta Asya ülkelerinin dünya ticaret merkezlerine açılmalarını sağlayacak ulaştırma hatlarının geliştirilmesi, eksik hatların tamamlanması, Teşkilatın sınır komşularında yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili aktif bir tutum izlemelidir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatına sınır, Çin'le ilişkilerde sıklıkla gündeme gelen ve maalesef ülkemizde de iç politikada zaman zaman istismar edildiğine şahit olduğumuz Doğu Türkistan'da da yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'i Uygur Türkleri üzerinden sıkıştırmasına, Uygur Türklerini siyasi ve emperyal amaçları için bir enstrüman olarak kullanmaya çalışmasına dikkat kesilmeliyiz. 

Uygur Türkleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki güç mücadelesinin bir parçası değildir. 

Bu meseleye, Ankara merkezli Türkiye Cumhuriyeti perspektifiyle bakıp hareket etmek durumundayız. 

Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak politikamız budur. 

Hiç kimse Doğu Türkistan meselesini hatırına getirmezken yarım asırdır soydaşlarımızın çığlığını dünya kamuoyuna taşıyan Milliyetçi Hareket Partisidir. 

Kimse ucuz siyasi oyunlarla Milliyetçi Hareket Partisinin Uygur Türkleri konusundaki tutumunu test etmemelidir. 

Bizler, soydaşlarımızın her daim yanındayız ve onlara yapılan zulmü her daim kınıyoruz.

Uygur Türkleri gibi yurtlarından sürülen, hakları çiğnenen ve Hatay'da hayatta kalma mücadelesi veren Bayır Bucak Türkmenleriyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi dışında hiç kimseden neden bir ses çıkmamaktadır? 

Acaba Bayır Bucak Türkmenleriyle ilgili bir açıklamanızı duymak için illaki okyanus ötesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyu gündeme alması mı gerekiyor? 

Bu çelişkili ve yönlendirilmiş tavırların farkında olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu noktada -zamanım da daralıyor ancak- seçim bölgem Hatay'la ilgili de bir konuyu burada -Sayın Başkan da müsaade ederse- dile getirmek istiyorum. 

Otuz saniyem var, herhâlde Başkanım bana bir dakika daha zaman verecektir diye düşünüyorum. 

Sınır bölgemizde, biliyorsunuz, şükürler olsun bütün sınır hattımıza duvarlar örülerek ülkemizin sınır güvenliğiyle ilgili çok büyük bir adım atıldı. 

Sınır duvarlarımızın hemen yanında yine kontrol yollarımız gelişti. 

Kontrol yollarımızın hemen başlarına da sık aralıklarla kuleler yerleştirilerek sınırlarımızın güvenliğini bu şekilde koruma amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle son yıllarda büyük bir atılım yaptı.

Daha önceki yıllarda teknoloji bu kadar gelişmemişken, imkânlarımız bu kadar iyi değilken sınır güvenliğimizi -biliyorsunuz- tam sınır noktalarına mayınlar döşemek suretiyle sağlamaya çalıştık. 

Ancak bugün geldiğimiz noktada artık sınırların mayınlarla korunmasının hiçbir anlam ifade etmediğini çok iyi biliyoruz çünkü insansız hava uçaklarıyla, sınırlarda yaptığımız tahkimatlarla sınır güvenliğimizi çok rahat bir şekilde artık koruyabiliyoruz. 

İşte tam bu noktada, sınırlarımızdaki bu mayınlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman ekipleri tarafından bir bir ilçelerimizde, bölgelerimizde temizlenmeye başlandı. 

Bizim Hatay'da da çok uzun bir alanda yine bu şekilde mayınlı arazilerimiz var ve bunların bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlendi ama yine temizlenmeyen ve oldukça geniş ve bereketli alanlar var. 

Bizler bu alanların bir an önce temizlenip özellikle Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı ilçelerimizdeki, Hassa ilçemizdeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın emrine verilmesini istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle ben Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Bakan Pakdemir, MHP'li Kalaycı'nın sorularını cevapladı26 Kasım 2021
Görevini yap İmamoğlu19 Kasım 2021
CHP’ye eleştiri13 Kasım 2021
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki hiçbir eylemi kabul edilemez.11 Kasım 2021
Atatürk dualarla anıldı!11 Kasım 2021
Riskleri yönetemezseniz, krizleri yönetmek zorunda kalırsınız11 Kasım 2021
Cumhur İttifakı'nın düşmesini bekliyorlar06 Kasım 2021
CHP'ye tezkere tepkisi06 Kasım 2021
Boyun borcumuz neyse gereğini yapmaya devam edeceğiz!05 Kasım 2021
MHP'nin konumlandığı yer Türkiye'nin yanıdır05 Kasım 2021
'Gerçekçi tahminleri bırakıp kehanetlerden medet ummaya başlaması ne acı'05 Kasım 2021
İP Müdiresi, siyaset mesleği için utanç numunesidir04 Kasım 2021
“CHP, HDP’ye VAGON OLMUŞTUR”01 Kasım 2021
‘AYRILIKTA AZAP, BİRLİKTE RAHMET VARDIR’01 Kasım 2021
Tunç Soyer, şov yapma iş yap28 Ekim 2021
CHP'li Belediyelerde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmaktadır27 Ekim 2021
CHP'NİN BAGAJI, MİLLET DÜŞMANLARININ EMİR VE TALİMATLARIYLA DOLUDUR27 Ekim 2021
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında 26 Ekim 2021
TÜRK GENÇLİĞİ! DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME!26 Ekim 2021
Önceliğimiz toplumsal meseleler ve onların çözümüdür. 26 Ekim 2021
FATF, rezil iftirasını iptal eden bir karar almalıdır22 Ekim 2021
‘KİMİN TARAFINDASINIZ? KİMİN KILICINI SALLIYORSUNUZ ?22 Ekim 2021
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini gizlemeye çalışan bir ip cambazıdır22 Ekim 2021
İmamoğlu'nun hadsiz açıklamalarına sert tepki21 Ekim 2021
Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi21 Ekim 2021
Yel kayadan ne götürürse,..20 Ekim 2021
İzmir Körfezi büyük tehlike altındadır!19 Ekim 2021
Kılıçdaroğlu’nun bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır14 Ekim 2021
Ülkü Ocakları’nın tarih mesajı Türk ve Türkiye düşmanlarını titretmiştir13 Ekim 2021
Bahçeli : 'Tamer Karadağlı yalnız değildir'11 Ekim 2021
HUKUK ADINA KONUŞANLAR, HERŞEYSEN ÖNCE CİDDİ OLMALI!10 Ekim 2021
Sadir Durmaz’dan Paris İklim Anlaşması açıklaması08 Ekim 2021
Büyükataman: ABD, Başkan değil kafayı değiştirmelidir08 Ekim 2021
Zillet ittifakının yegâne yakıtı yalandır08 Ekim 2021
Sazak 'Ölüm Yolunun' takipçisi07 Ekim 2021
CHP, İP ve Gelecek cenahının tutumu ikiyüzlü siyasetlerinin örneğidir06 Ekim 2021
Özdemir: Zillet karanlıktır,...02 Ekim 2021
GÜR'DEN "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" DİYEN MERAL AKŞENER'E "YOL HARİTASI!"02 Ekim 2021
Tavrımız net! 02 Ekim 2021
MHP Adana İl’e ziyaret…01 Ekim 2021
EDS’ler Trafik Akışına Engel Olmamalıdır29 Eylül 2021
HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz29 Eylül 2021
'ZİLLET', PKK'YI MEŞRULAŞTIRARAK İHANETE BULAŞMIŞ, RAYDAN ÇIKMIŞTIR28 Eylül 2021
Muhalif cenahta kim kimi kandırdı, hesaplarınız tutmadı mı?28 Eylül 2021
Osmanağaoğlu Kemalpaşa'da muhtarlarla buluştu27 Eylül 2021
Tarihi yürüyüşü sürdüreceğiz, ülkemizin geleceğini ...26 Eylül 2021
Ali Babacan, kendi çapsızlığına yanlış yerde ‘deva’ arıyor24 Eylül 2021
Halka yapılan zihin terörizmine ne diyeceksiniz?23 Eylül 2021
‘Devlet Bahçeli, milli vicdana tercüman olmuştur’23 Eylül 2021
Yönter’den Öztrak’a: “Anzavur’a bak, kendini gör”22 Eylül 2021
Zillet çukura battı!22 Eylül 2021
Denizli MHP'den Davutoğlu'na kınama19 Eylül 2021
CUMHUR İTTİFAKI BİR MENFAAT İTTİFAKI DEĞİLDİR18 Eylül 2021
Emin Çölaşan’ın sadece kalemi ve klavyesi değil, beyni de eskiyor18 Eylül 2021
Siyasi kesimlerin sözcülüğüne soyunanlar hezeyandan öteye varamayacaklar16 Eylül 2021
MHP'Lİ ÖZDEMİR'DEN AYŞENUR ASLAN'A TEPKİ!16 Eylül 2021
İlla edep, illa edep!15 Eylül 2021
Yılmaz'dan İBB'ye: "Uçkunla mücadele edemeyeceksiniz görevi devredin"15 Eylül 2021
Kaşıkçı’dan İnşaat Mühendisleri Odası’na hodri meydan14 Eylül 2021
MHP'li Murat Ilıkan'dan ABB'ye çağrı14 Eylül 2021
Cumhur İttifakı Adana’da zafere hazır!12 Eylül 2021
BU KUTLU ÜLKEYİ, LİDER ÜLKE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ11 Eylül 2021
AKLI HEP TÜRKİYE...11 Eylül 2021
CHP’nin dış politika çıkışı, devlete ve millete ihanettir07 Eylül 2021
Bu CHP yalandan besleniyor...02 Eylül 2021
CHP MİLLETİN MİDESİNİ BULANDIRIYOR02 Eylül 2021
‘Bunların yaptığı sanat değil soysuzluk’28 Ağustos 2021
Çakıcı Karadeniz turu için hazırlanıyor 27 Ağustos 2021
"Şehitlerimiz manevi pusulamızdır"23 Ağustos 2021
ALAATTİN ÇAKICI ÇANAKKALE TURUNDA20 Ağustos 2021
Hodri Meydan Vahap Seçer20 Ağustos 2021
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİ ÇELİŞKİLER YUMAĞIDIR16 Ağustos 2021
MHP'li Akçay: Kırkyalan Kılıçdaroğlu16 Ağustos 2021
"Yangınla boşalan kara çadır yeniden doldurulmuştur"16 Ağustos 2021
Türk Milletinin Vekiliyim! 08 Ağustos 2021
"Ülkücülük MHP de Olur”06 Ağustos 2021
Muharrem VARLI: MHP vatandaşlarımızın yanındadır05 Ağustos 2021
Güngöralp’ten'sel' mesajı03 Ağustos 2021
EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VERMELİYİZ03 Ağustos 2021
Halaçoğlu'na sert tepki: Bu tarih affetmeyecek...!02 Ağustos 2021
Bünyamin Avcı yangın bölgesinde30 Temmuz 2021
'Vatandaşlarımız büyük kahramanlık örneği sergiliyor'29 Temmuz 2021
MHP'li Taytak'tan önemli ziyaret29 Temmuz 2021
Ucube bir köşe yazarı...25 Temmuz 2021
Bazı siyasetçilerin manda özlemi çektiği görülmektedir23 Temmuz 2021
Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti19 Temmuz 2021
İP'li Serin'e sert tepki: Özür bekliyoruz19 Temmuz 2021
Cumhur İttifakı Türkiye'yi küresel güç hâline getirecek18 Temmuz 2021
MHP'li Yönter'den Davutoğlu'na sert cevap: Devlet Bahçeli, vatanın her yerindedir18 Temmuz 2021
Kalyoncu, Tunç Soyer'in Gediz Nehri balonunu patlattı17 Temmuz 2021
“Hukuk ve vicdan garabeti yaratmıştır”17 Temmuz 2021
Yönter'den Babacan'a: Seni kandırmışlar, kafeslemişler, iyi keklemişler17 Temmuz 2021
İzmirliler Tunç Soyer tarzı çözüm önerilerinin içeriğine vakıftır. 15 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’e gazetecilik dersi15 Temmuz 2021
Kalyoncu; İzmir'de Toplu Taşıma hızlı ve konforlu hale gelmeli!12 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’in iddialarına cevap12 Temmuz 2021
MHP'li Durmaz'dan Soyer'e tepki12 Temmuz 2021
Hadi oradan, ödlek herif! 11 Temmuz 2021
Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye11 Temmuz 2021
ŞOVDAN BİLİMSELLİK ÇIKMAZ11 Temmuz 2021
Soyer güzel İzmir'imize layık değilsin.08 Temmuz 2021
Kılavuz Türk gençliğinin meselelerini TBMM'ye taşıdı07 Temmuz 2021
Hepimiz için mutluluk vericidir!07 Temmuz 2021
Büyükataman: Kılıçdaroğlu, Türkiye diz çökse herkesten çok sevinecek kadar gayrimillîdir07 Temmuz 2021
Merhum Ecevit’in devlete bağlılığını tartışmaya açmak haksızlıktır07 Temmuz 2021
Yönter’den Barış Atay’a tepki06 Temmuz 2021
Liderimiz Devlet Bahçeli Ergenekon'dan çıkıp Türk'e yol gösteren Bozkurt'tur06 Temmuz 2021
SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERMEZ!03 Temmuz 2021
Zillet senaryosunun adı, 'Yalan Rüzgârı'02 Temmuz 2021
TBMM suçluların barındığı kampüs alanı değildir.01 Temmuz 2021
Namus ve şeref sözleriniz nerede kaldı30 Haziran 2021
Zeydan’ın zulmü varsa Allah’ın da adaleti var!29 Haziran 2021
TELE1'e tepki: Utanmazlığınızı hiçbir kılıf örtemez29 Haziran 2021
İpini koparanların nereye hizmet ettiklerini iyi biliyoruz27 Haziran 2021
"Zeydan Karalar tüm Adana'dan özür dilemeli!"27 Haziran 2021
Başkan Çakır’dan istifa haberlerine yalanlama!26 Haziran 2021
Taytak'dan Hasan Cemal'a sert tepki!: Hazmedemiyorsunuz,26 Haziran 2021
Dünyada ve ülkemizde coronavirüs aşı geliştirme ...25 Haziran 2021
Askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi24 Haziran 2021
Türk milleti feraset sahibidir, bu ucuz tezgâhlara kolunu kaptırmaz24 Haziran 2021
Ali Bayramoğlu'na tepki neyin korkusunu yaşıyorsunuz?24 Haziran 2021
Kıyamete kadar biriz, beraberiz!24 Haziran 2021
Her ülkenin varlığını koruyabilmesi için güçlü ve millî ...23 Haziran 2021
Bedelli affı çıkarılmalıdır22 Haziran 2021
Sedef, esnaf ziyaretlerini aksatmıyor.21 Haziran 2021
Devletimin ve milletimin yanındayım21 Haziran 2021
MHP'li Osmanağaoğlu: Ne kaybedecek bir insanımız ne de bölünecek bir milletimiz vardır18 Haziran 2021
KENAN ALPAY'IN EN BÜYÜK KAHRAMINI BARZANİ'DİR18 Haziran 2021
Yönter: Kenan Alpay şeytanın piyonudur18 Haziran 2021
Güçlü Türkiye yolunda adım adım yürüyeceğimiz sağlıklı ...17 Haziran 2021
DIŞ GÜÇLER FAKTÖRÜNÜ GÖRMEMEK TAM BİR İŞ BİRLİĞİDİR17 Haziran 2021
Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na: Ülkücü Hareket’ten uzak dur!15 Haziran 2021
Erdem; Milli ve Manevi Değerler Güçlendirilmelidir.14 Haziran 2021
Varol'dan Bayram'a çok sert HDP çıkışı!13 Haziran 2021
“VAROLUŞ MÜCADELEMİZ KOCATEPE’DE TAARRUZA VE İSTİKLALE DÖNÜŞMÜŞTÜR”12 Haziran 2021
Zillet İttifakını oluşturan partilerin gerçek kimlikleri ifşa olmuştur12 Haziran 2021
Ekosistem dengelerini bozmayalım12 Haziran 2021
Cumhur İttifakı’ndan 'Çatlak Ses' çıkmaz10 Haziran 2021
ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN VE AYNI ZİHNİYETTEKİLER HÜSRANDAN KURTULAMAYACAKTIR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN'IN BİLMESİ GEREKEN TEK ŞEY HADDİDİR10 Haziran 2021
Kimse hak etmediği makama gelmemeli. 08 Haziran 2021
Adalet Çalışanlarımızın Beklentileri Dikkate Alınmalı08 Haziran 2021
Turunçlu Arıtma Tesisi’nin şehir dışına taşınmasını talep etti08 Haziran 2021
Ya hayır konuş yada sus!07 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle Atatürk’ün adını ağzına alıyor06 Haziran 2021
ZİLLET İTTİFAKININ DERDİ TÜRKİYE'Yİ SABOTE ETMEKTİR06 Haziran 2021
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER İLE BİRLİKTE “EK ATAMA” DİYE HAYKIRDIK.04 Haziran 2021
İspatlamazsa namerttir, şeref yoksunudur04 Haziran 2021
CHP‘li Özel'in maksadı provokasyondur03 Haziran 2021
"Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"03 Haziran 2021
CHP, KENDİNİ İNKÂR ETMENİN MERKEZİ HÂLİNE GELMİŞTİR02 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu çaresiz… Partisi ve avenesi alternatif politikalar üretmekten aciz01 Haziran 2021
MHP’den Sadettin Tantan'a tepki29 Mayıs 2021
Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi28 Mayıs 2021
İP'in başı zehir saçıyor28 Mayıs 2021
Adı Mümin özü münafık27 Mayıs 2021
Müfteri SP'li Lütfü'nün iddiaları şerefsiz bir ima23 Mayıs 2021
Kurucu ilkelerinize dönün21 Mayıs 2021
Milletin ruhuyla uyumlu bir anayasa20 Mayıs 2021
İP’li Aytun Çıray’a sert tepki16 Mayıs 2021
Yıldız’dan dolandırıcılık suçlarıyla ilgili düzenleme çağrısı15 Mayıs 2021
Alaattin Çakıcı´dan önemli açıklamalar15 Mayıs 2021
Babacan’a Sert Sözler 11 Mayıs 2021
MHP'nin samimi hamlesi zilletin oyunlarını bozdu07 Mayıs 2021
MHP’nin kurumsal kimliğini hedef alamazsınız05 Mayıs 2021
Aklınızca siyasete ayar verme cüretini nerden buluyorsunuz?05 Mayıs 2021
İP’li Türkkan'ın milli siyaset anlayışından nasibini almadığı anlaşılmıştır05 Mayıs 2021
MHP'nin Anayasa teklifine tam destek05 Mayıs 2021
HER İP'İNİ KOPARANIN KONUŞTUĞU BİR YERDE ...05 Mayıs 2021
Ersin Tatar: Türk oğlu Türk olmaktan Gurur Duyarız04 Mayıs 2021
"ÇİRKEFLİĞİ VE ÇİRKİNLİĞİ TERCİH ETTİLER, YUH OLSUN"04 Mayıs 2021
''Günlük gündem suistimali ancak Kılıçdaroğlu’nun çapına göredir.'' 04 Mayıs 2021
Yönter: "Akşener milliyetçi değildir"02 Mayıs 2021
Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Kurulu tekrar hayata geçirilmedir30 Nisan 2021
CHP soykırım palavrasına neden sessiz?30 Nisan 2021
MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki27 Nisan 2021
Güngöralp’ten Biden’in Soykırım Açıklamasına Tepki27 Nisan 2021
Ersoy'dan Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine sert tepki25 Nisan 2021
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk’a tepki 25 Nisan 2021
Cuntacı kafa çuvalladı25 Nisan 2021
ŞEREFİMLE VE HAYSİYETİMLE YAŞADIM23 Nisan 2021
23 Nisan, Ergenekon’dan çıkıştır.23 Nisan 2021
Öztürk, yatırımcıları Silah OSB’ye davet etti22 Nisan 2021
Atatürk; Türk Milletinin Ortak Değeri21 Nisan 2021
Iğdır, Türk dünyasına açılan kapı konumundadır.21 Nisan 2021
KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 21 Nisan 2021
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ...21 Nisan 2021
ATATÜRK’ÜN NUTUKTA BAHSETTİĞİ; ”İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR”18 Nisan 2021
Ruhi Ersoy : Engellemelere Rağmen Başardık18 Nisan 2021
Özbek Otağı'nda iftar15 Nisan 2021
KILAVUZ , Güvenlik Korucularının Sesi Oldu15 Nisan 2021
Görüştüğümüz kanun teklifi...14 Nisan 2021
Şehitler Haftası içerisinde...14 Nisan 2021
İPlikçi başına sesleniyoruz! 14 Nisan 2021
Akşener'e: Senden olsa olsa sözde özne olur14 Nisan 2021
Halk TV’nin misyonu MHP düşmanlığı yapmak13 Nisan 2021
Gerçekler çok farklı11 Nisan 2021
CUMHUR İTTİFAKININ DURUŞU RAHATSIZLIK YARATIYOR10 Nisan 2021
Gazilik verilsin, şeref aylığı bağlansın09 Nisan 2021
Özdemir'den Taha Akyol'a : 'Var olan aklını kendisine saklasın'09 Nisan 2021
Güvenlik Korucularımızın sorunları çözülmelidir07 Nisan 2021
CHP'li Başarır'a Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter07 Nisan 2021
Büyükataman : İP Attığı her adımda ikiyüzlülüğünü göstermektedir07 Nisan 2021
Babacan , FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçtiğinin göstergesi07 Nisan 2021
Türk Milletinin seçtiği meşru hükümeti tehdit ...05 Nisan 2021
Hadsiz bildiriyi savunma yarışına giren ...05 Nisan 2021
İP Müdiresi ve Kılıçdaroğlu, Pensilvanya’nın piyonluğunu yapmaya devam etsinler05 Nisan 2021
Yaptırım uygulanmalı05 Nisan 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle milliyetçilikten bahsediyor?02 Nisan 2021
Fendoğlu, depremzedelerin sorunlarını dile getirdi01 Nisan 2021
Davutoğlu’nun beynine ve gönlüne Türklüğü sokma ihtimali yoktur31 Mart 2021
MHP'li Özdemir'den Rahmi Turan'a sert cevap31 Mart 2021
Devlet Memurları Kanunu'nun ...31 Mart 2021
Kılavuz soru önergesi verdi.30 Mart 2021
Rüyasında koltuk sayanlar Liderimizi, Partimizi anlayamaz29 Mart 2021
Her Gün Fal Bakıp Tiyatro Oynuyorlar28 Mart 2021
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik24 Mart 2021
MHP : HDP kapatılsın22 Mart 2021
Özgür Özel, partisinin geçmişteki sabıkasını unutturamaz21 Mart 2021
Diktatör görmek isteyen CHP önce kendisine baksın21 Mart 2021
Allah, Türk milletini bunlara muhtaç etmeyecektir21 Mart 2021
Bahçeli’nin ifadeleri Türk Milletinin tavrıdır!21 Mart 2021
AYM’nin 108. maddesinin iptal kararını yanlış yorumluyorlar!21 Mart 2021
O pulları kendilerine yalatacağımızı da iyi bilmelidirler!16 Mart 2021
Dilde birlik olunca fikirde birliğin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 16 Mart 2021
CHP'li Öztrak Hayal kırıklığıdır15 Mart 2021
Avcı ve Varlı ATB'de: Çukurova tarımda çok stratejik bölge14 Mart 2021
"İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının mısralara ..."12 Mart 2021
"ONTOLOJİSİ TARTIŞMALI BİR SİYASİ FİGÜR"11 Mart 2021
Miraç, Hak yolunda bir yolculuktur. 11 Mart 2021
TÜRKİYE’DE İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP11 Mart 2021
Taşdoğan'dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi08 Mart 2021
MHP; toplumsal vicdanın sesi olmuştur05 Mart 2021
İP’in müdiresi yakında tutunduğun çürük İP kopacak04 Mart 2021
Kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanıdır04 Mart 2021
Muhalefete fezleke tepkisi04 Mart 2021
MHP, İP’in attığı çamurla lekelenmeyecek ...04 Mart 2021
Dijital vatanımızı da kurmalıyız03 Mart 2021
Türkiye'yi tahakküm altına almaya ABD dahil hiçbir ülkenin hakkı yoktur03 Mart 2021
İP Müdiresi Meral Akşener;...03 Mart 2021
ÖĞRENCİ VE EHLİYET AFFINI GÜNDEME GETİRDİ02 Mart 2021
Ya zilletin gereği, ya milletin isteği02 Mart 2021
Engelli Öğretmen Atamasına Yönelik Açıklama01 Mart 2021
"HERKESİN FOYASI FEZLEKEDE ORTAYA ÇIKACAK"28 Şubat 2021
TV’deki Tartışmacılar Bilmeden Konuşuyor27 Şubat 2021
Başkan Kahraman’dan MHP’ye ziyaret26 Şubat 2021
"Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz"25 Şubat 2021
Akçay'dan CHP’ye tarihi uyarı25 Şubat 2021
“Bahçeli’nin mesajlarını samimiyetle destekliyoruz”24 Şubat 2021

ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | aaaaaaaa | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH