Ana Sayfa > SİYASET

Adalet Çalışanlarımızın Beklentileri Dikkate Alınmalı
08 Haziran 2021
Bu haber 187 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine MHP Grubu adına söz alarak, hem kanun hakkındaki görüşlerini, hem de adalet çalışanlarının beklentilerini dile getirdi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP’li Öztürk TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında güçlü bir ekonominin, güçlü bir hukuk sistemiyle var olabileceğine değinerek; “Dünyada ülkelerin söz sahibi olması ve küreselleşmeye yön vermeleri, ‘ekonomik ve sınai olarak gelişmişlikleriyle’ paraleldir.
Güzel ülkemizin 2023 yılında ‘lider ülke’ olabilmesi de buna bağlıdır.
Sanayileşmemizi tamamlamak ve küreselleşmeye yön vermek için de; öncelikli olarak ülkemizin ve işletmelerimizin ihtiyacı olan hukuk politikalarını hayata geçirebilmeliyiz.
Bu bakımdan işletmelerin verimli bir şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları, ekonomimizin etkin ve verimli olarak işlemesi açısından önemlidir.
Başarılı bir ekonomik sistemde, ihtiyaçların karşılanması kadar, etkin bir hukuk sisteminin varlığı da gerekmektedir.” dedi.

Konkordato Masrafları Düşürülmeli

Kanun teklifi hakkındaki görüşlerini dile getiren milletvekili Öztürk; “Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan girişimci ile alacaklısının belli bir plan dâhilinde anlaşma yapmalarına konkordato denilmektedir.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2018 yılından bu yılın 4. ayına kadar Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında kesin mühlet kararı verilmiş, toplam 2 bin 373 şirket bulunmaktadır.
Konkordato prosedürünün maliyeti fazla olduğu için, genellikle küçük şirketlerin değil, büyük şirketlerin bu yola başvurduğu dile getirilmektedir.
Bu bakımdan konkordato masrafları düşürülmelidir.
Çünkü küçük şirketlerin de bu müesseseden faydalanması sağlanmalıdır.
Konkordato iflas ertelemeye göre daha kısa bir süreçtir.
Günümüzde konkordato toplam süreci 29 ayı bulsa da; ortalama kesinleşme süreci 23 ayda tamamlanmaktadır.” diyerek, MHP’nin konkordato sürecinde yaşanan beklentilere yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

Adalet Çalışanlarımızın Beklentileri Dikkate Alınmalı

MHP’li Halil Öztürk Türk adalet sisteminin yerine getirilmesinde çok sayıda çalışanın emeği ve özverisi bulunduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Adaletin yerine getirilmesinde çok sayıda çalışanımızın emeği bulunmaktadır.
Bunlar arasında; denetimli serbestlik müdürü ve yardımcıları, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, aşçı, idare memuru ve daha nice meslek grubu bulunmaktadır.
Öncelikle adalet hizmetlerinde çalışanlarımızın özlük ve mali haklarında iyileştirme sağlayacak yasal düzenlemelerin de, gündeme alınmasının beklenti dâhilinde olduğunu ifade etmek isterim.

Ceza İnfaz Koruma Memurlarımızın Taleplerine Öncelik Verilmeli

Bugün sayıları yaklaşık 70 bini bulan ceza infaz koruma memurlarının bazı beklentileri olduğunu TBMM’deki konuşmasında dile getiren Halil Öztürk;
“İnfaz koruma memurlarımız öncelikle emniyet veya güvenlik sınıfına geçmek istiyorlar.
Malumunuz cezaevi içinde güvenliği sağlayan jandarma ile aynı şartlarda mesai harcayıp, aynı riski taşımaktadırlar.
Gerek kadrolu, gerekse sözleşmeli infaz koruma memurları özlük ve mali haklarında iyileştirme beklemektedir.
Yine sözleşmeli infaz koruma memurlarımız, artık kadroya geçme isteklerinin değerlendirmesini beklemektedir.
İnfaz Koruma memurlarımızın en önemli talebi ise; bayram, resmi tatillerde ve diğer zamanlarda yapmış oldukları fazla çalışmanın ücretini almak istemeleridir.
Bu önemli talep değerlendirilmelidir.
Hem görev esnasında, hem görev dışında ölüm tehditleri bulunduğundan, silah taşıma ruhsatı izni halen İçişleri Bakanlığı’nda beklemektedir.
Bu iznin biran önce çıkması yaşamsal önem taşımaktadır.
Yine cezaevlerinde görev yapan sağlık memurları tam bir görev tanımı talep etmekte, özlük ve mali haklarının Sağlık Bakanlığı’na mensup sağlık memurları seviyesine gelmesini istemektedirler.” dedi.

Adalet Meslek Lisesi ve Yüksekokulu Mezunlarına Pozitif Ayrımcılık Yapılmalı

Adalet sisteminin müstesna ve üzerinde hassasiyetle üzerinde durulması gereken adalet meslek lisesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarını da konuşmasına değerlendiren Milletvekili Öztürk;
“Adalet meslek lisesi ve adalet meslek yüksekokullarından mezun olan gençlerimiz ve özellikle engelli gençlerimiz; Bakanlığın merkezi atamalarında ‘Adalet Bakanlığı’ nitelik koduyla tercih yapabilmelerine imkân sağlanmasını beklemektedirler.
Yine ‘Adalet’ meslek kolundan mezun olan söz konusu bu gençlerimiz; Bakanlığın sınavlarında haklı olarak ‘ek puan’ talep etmektedirler.
Hem yazılı, hem de mülakatlarda hak ettikleri ek puan verilebilmelidir.
Bakanlık çalışan temininde; ‘Adalet Meslek Liselerine ve Meslek Yüksekokullarına’ daha fazla kadro ayırmalıdır.” diyerek, bu okullardan mezun olan gençlerimize Bakanlığın pozitif ayrımcılık yapmasını istedi.


MHP Kırıkkale Milletvekilimiz Av. Halil Öztürk: Ekonomik hayatı düzenleyen hukuk kurallarının ekonominin dinamikleri ve gerçekleriyle bağdaşması gerekmektedir. 

İşte, önümüzdeki İcra ve İflas Kanunu’yla konkordato usullerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ve bazı farklı alanlarda değişiklikler öngören 21 maddelik kanun teklifinin de bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediğini görmekteyiz.

MHP GRUBU ADINA HALİL ÖZTÜRK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 266 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicileri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, hiç kuşkusuz dünyada ülkelerin söz sahibi olması ve küreselleşmeye yön vermeleri ekonomik ve sınai olarak gelişmişlikleriyle paraleldir; güzel ülkemizin 2023 yılında lider ülke olabilmesi de buna bağlıdır. 

Sanayileşmemizi tamamlamak ve küreselleşmeye yön vermek için de öncelikli olarak ülkemizin ve işletmelerimizin ihtiyacı olan hukuk politikalarını hayata geçirebilmeliyiz. 

Bu bakımdan, işletmelerin verimli bir şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları ekonomimizin etkin ve verimli olarak işlemesi bakımından son derece önemlidir.

Başarılı bir ekonomik sistemde ihtiyaçların karşılanması kadar etkin bir hukuk sisteminin varlığı da gereklidir çünkü hukukun ekonomideki rolü piyasanın düzenli çalışmasını ve gelişmesini sağlayacak olan yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Ekonomik hayatı düzenleyen hukuk kurallarının ekonominin dinamikleri ve gerçekleriyle bağdaşması gerekmektedir. 

İşte, önümüzdeki İcra ve İflas Kanunu’yla konkordato usullerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ve bazı farklı alanlarda değişiklikler öngören 21 maddelik kanun teklifinin de bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediğini görmekteyiz.

Değerli milletvekilleri, malumları olduğu üzere kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan girişimciyle alacaklısının belli bir plan dâhilinde anlaşma yapmalarına konkordato denilmektedir. 

Konkordato kurumu aslında Türk hukukunda 1929’dan bu tarafa bulunmaktadır. Konkordato tarihsel kökene sahip bir kurum olmakla beraber, 2000’lerin başında şartları borçlulara ağır geldiği için uygulaması son derece azalmıştır. 

Daha önce İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan konkordato müessesesi bu bakımdan uzun yıllar bir diğer müdahale aracı olan iflasın ertelenmesi kurumunun gölgesinde kalmıştır. 

Bilindiği gibi, İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ila 309’uncu maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordato uygulaması 28 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu minvalde konkordato uygulaması, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ticari hayatımızda tekrar yerini bulmuş, iflasın ertelenmesi kurumunun yerini almıştır.

Saygıdeğer milletvekilleri, yeni düzenlemeyle konkordato, elinde olmayan nedenlerle borçlarının tümünü ödeyemeyen iyi niyetli borçlular için bir çıkış yolu olmuştur. 

Borçlu ile borç ödeme anlaşması yapılarak borçlunun borçlarını vade vererek veyahut da tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını belli bir ödeme takvimi içerisinde ödeme imkânı getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılından bu yılın 4’üncü yılına kadar Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında kesin mühlet kararı verilmiş toplam 2.373 şirket bulunmaktadır. 

Günümüzde konkordato uygulamalarındaki genel eleştiri ise bazı borçluların, gerçek mali durumu bakımından borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olmasına rağmen bunu erteleyerek zaman kazanmaya çalışmasıdır. 

Hatta bazı borçluların bu yöntemle, kısmi ödemede bulunarak borçlarından kısmen kurtulma yolunu tercih ettikleri öne sürülmektedir.

Konkordato prosedürünün maliyeti fazla olduğu için genellikle küçük şirketlerin değil, büyük şirketlerin bu yola başvurduğu bilinmektedir. Konkordato mühleti alan bu şirketler, alacakları olan küçük ve orta ölçekli işletmelere yani KOBİ’lere borçlarını ödemeyi erteleyebilmektedirler ancak alacaklarını tahsil edemeyen KOBİ’ler hakkındaki icra takipleri başlatılmaktadır. 

Küçük işletmeler bakımından, tek bir komiser atanarak konkordato maliyetlerinin azaltılabileceği düşünülse de bu işletmelerin avukatları dahi olmadığından konkordato başvurusunda bulunmaları çoğu zaman mümkün olmamaktadır. 

Alacaklarını tahsil edemedikleri için borçlarını ödeyemeyen bu işletmeler haciz tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu bakımdan, konkordato sürecinde uygulayıcılar hem alacaklıların korunmasını hem de borçluların mali durumunun iyileştirilmesini sağlama görevlerini eksiksiz yerine getirmelidirler.

Değerli milletvekilleri, konkordato iflas ertelemeye göre daha kısa bir süreçtir. Günümüzde konkordato toplam süreci yirmi dokuz ayı bulsa da ortalama kesinleşme süreci yirmi üç ayda tamamlanmaktadır. 

Teklifle getirilmek istenen düzenlemeler elbette ihtiyaca cevap verebilecektir lakin Milliyetçi Hareket Partisi olarak, teklifte yer alırsa çok daha iyi sonuçlar alınabileceğine inandığımız bazı önerilerimiz de olacaktır. 

Bu kapsamda, mali açıdan zor durumda olan işletmelerin, kazanamadıkları paranın vergisini ödeme yoluyla daha da mağdur olmamaları adına, iflas ertelemede olduğu gibi konkordatoda da şüpheli alacak karşılığı ayırmalarına müsaade edecek bir düzenleme yapılmalıdır.

Finansal kuruluşlar genellikle kredi ilişkisine girdikleri şirketlerden borcun belli katı kadar teminat aldıklarından, şüphesiz bu şekildeki bir düzenlemenin yapılması, genelde teminata bağlı olmayan alacaklar yoluyla piyasa riski taşıyan girişimleri de rahatlatacaktır. 

Özellikle pandemi döneminde mali bakımdan güçlü olan banka ve finans kuruluşlarının rehinli alacaklı oldukları işletmelere konkordato süreçlerinde bu rehinli alacaklarına güvenerek menfi etki yaratmalarının önüne geçilebilmelidir.

Firmalara, konkordato sürecinde, makul güvence raporunu Kamu Gözetimi Kurumunun yetkilendirdiği denetim şirketlerinden alınması şartı getirilmiştir. 

Denetim şirketleri, konkordatoya başvuracak olan firmalardan, firmanın büyüklüğüne göre, yüksek hizmet bedelleri talep etmektedir. Zaten zor durumda olan firmaların bu bedelleri ödemesi ekstra bir maliyet yaratmaktadır.

Denetim yapılması aşamasında incelenen firmanın tüm çalıştığı tedarikçiler ve bankalarla mutabakat yapılması zorunluluğu olmasından dolayı tedarikçi firmalar ve bankalar firmanın konkordato talebinde bulunacağını anlamaktadırlar. 

Bu sebeple, talepte bulunacak firma icra takipleri, hacizler ve hesap kat edilmeleriyle baş başa bırakılmaktadır. 

Konkordato talebinde bulunacak firma işletilemez duruma düşürülmekte, firmalar da konkordato taleplerinden vazgeçmektedirler. 

İşletmenin ekonomik durumu ise her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hâle gelmektedir. 

Yaşanan bu olumsuzluğa karşı önerimiz de şu şekildedir: Makul güvence raporunun başvuru yapıldıktan ve ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra bir ay içerisinde mahkemeye sunulması sağlanmalıdır. 

Böylelikle firma konkordato alarak ekonomik durumunu düzeltebilecek, istihdam sağlamaya devam edecek, ihracat kabiliyeti bulunan firmaların ülke ekonomisine katkıları sağlanabilecektir.

Değerli milletvekilleri, yine, konkordatoya başvuran firmaların başvuru dilekçelerine ek olarak sunmaları gereken makul güvence raporunun bağımsız denetim kuruluşlarınca verilmesi yönündeki zorunluluğun bu firmaların tekel hâle gelmesinin önünü açtığı görülmektedir. 

Bu nedenle, Kamu Gözetimi Kurumunun bu firmalara yönelik denetim rolünü daha sıkı ve mevzuata uygun şekilde yerine getirmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, şirketlerin makul güvence raporlarının standart fiyatlaması yapılmalı ve azami bir sınır getirilmelidir.

Bu düzenlemenin devamında konkordato sürecini yöneten, şirketi yeterince tanıma imkânı bulan komiserler hakkında da düzenleme yapılmalıdır. Söz konusu bu komiserlerin şirketi tanıdıklarından dolayı konkordato projesinin tasdiki hâlinde kayyum olarak görevlerine devamlarının sağlanması yerinde olacaktır. 

Aksi hâlde kötü niyetli kişi veya kişilerce alacaklıların mağduriyeti ortaya çıkabilecektir.

Değerli milletvekilleri, önerilerimizin kapsamında devamla, konkordatonun iflas öncesi son ve mecburi bir yol olduğunun görülmesi için adımlar atılmalıdır. 

Bu kapsamda konkordatonun daha işlevsiz hâle getirilmesi adına mali yönden masrafları azaltacak düzenlemeler yapılarak şirketlerin iflasa sürüklenmesinin önüne geçilebilmelidir. 

Elbette bununla birlikte konkordatoya başvuran firmaların konuyu suistimal etmemeleri adına caydırıcı önlemler de alınmalıdır. Bunun için kötü niyet durumunda başvurulacak cezai yaptırımlar hayata geçirilebilmelidir. 

Ayrıca konkordatoya başvuran ve mühlet talebinde bulunan şirketlerin salt hukuk ve icra takibi değil, idari ve diğer takibatlarıyla ilgili de düzenlemeler yapılmalıdır.

Konkordato sürecinde görev alan komiserlerin sadece eğitim alarak bu süreçte görev almaları bize göre yeterli görülmemektedir. 

Güncel mevzuat değişikliklerini de yetkin bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla düzenli kontrol sınavlarına tabi tutulmaları ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

Son olarak Covid-19 nedeniyle mali yapısında bozulmalar oluşan, konkordato kurumuna ihtiyaç duyan firmalar için çeşitli kolaylıklar getirilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. 

Bu bağlamda İcra ve İflas Kanunu’nun 292’nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanmaması yönünde geçici bir düzenleme yapılmalıdır. 

Buna göre borçlunun mal varlığının korunması için iflasın açılması gerekiyor veya konkordatonun başarıya ulaşılamayacağı anlaşılıyor ise kesin mühletin kaldırılamayacağı, konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilmeyeceği yönünde düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 

Tüm bunların sonucunda borçluya icra ve iflas takibi baskısı olmadan geçici bir süreyle faaliyetlerine devam etme ve borçları ödeme fırsatı verilmiş olacaktır. 

Ayrıca, borçlu ile alacaklılar arasında menfaat dengesi de gözetilmiş olacaktır. Yine, mühlet içinde kira alacağı için teminat verilmesi ve tahliye talebinin işletme şeklinde kullanılan gayrimenkuller açısından yapılamaması da yasal olarak öngörülebilmelidir.

Saygıdeğer milletvekilleri, olağanüstü bir durum olarak kabul edilmesi gereken salgın hastalık, gelirleri azalan ve ödemeler dengesi bozulan borçlularda artış yaşanmasına neden olmaktadır. 

Gerçek ve tüzel kişilerin mevcut konkordato mevzuatındaki sıkı şartları yerine getirerek ve daha fazla masraf yaparak mühlet alabilmesi yerine daha az masrafla ve daha hızlı konkordato mühleti alması sağlanmalıdır.

Belirtmek gerekir ki konkordato hükümlerinde büyük ölçüde iktibas ettiğimiz İsviçre hukukunda iflasların önlenmesi ve konkordato başvurularının daha kolay yapılabilmesini sağlayacak özel düzenlemeler yapılmıştır. 

İsviçre hukukundaki söz konusu bu güzel gelişmeleri de dikkate aldığımızda birkaç hatırlatmada bulunmakta fayda olduğunu mütalaa etmekteyiz. 

Konkordato, geçici mühlet verilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla İcra İflas Kanunu’nun 286’ncı maddesinde yer alan ve iflasa tabi olan borçlular için öngörülen şartlarda sayılan, makul güvence veren denetim raporu alma yükümlülüğü geçici bir süreyle durdurulabilmelidir. 

Covid-19 salgını nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş borçluların böylelikle ekonomik olarak daha fazla zorlanmadan konkordato hükümlerinden faydalanması sağlanabilecektir. 

Yine, konkordatoda mühlet verilmesi adi alacaklar bakımından faiz işlemini durdurmaktaysa da rehinle teminat altına alınan alacaklar bakımından faiz işlemeye devam etmektedir. Yapılacak düzenlemeyle hem rehinle teminat altına alınan alacaklar bakımından hem de işleyecek faizler bakımından geçici bir süreyle azami bir oran belirlenmelidir.

Değerli milletvekilleri, teklifle bazı farklı alanlarla da yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Buna göre, yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izin harcı ile cins tahsisi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülmektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılması düzenlemektedir.

Görüşmekte olduğumuz teklife Adalet Komisyonunda ihdas edilen 2 yeni maddeyle Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler öngörülmekte, trafik kazalarına ilişkin sigorta tazminatı hesaplama yöntemleri de güncellenmektedir.

Saygıdeğer milletvekilleri, adaletin yerine getirilmesinde çok sayıda çalışanımızın emeği bulunmaktadır. Bunlar arasında, denetimli serbestlik müdürü ve yardımcıları, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, aşçı, idare memuru ve daha nice meslek grubu bulunmaktadır. 

Öncelikle, adalet sistemi hizmetlerinde çalışanlarımızın özlük ve mali haklarında iyileştirme sağlayacak yasal düzenlemelerin de gündeme alınmasının beklenti dâhilinde olduğunu ifade etmek isterim. 

Yargı reformu kapsamında önümüzdeki günlerde dördüncü paket Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecektir. 

Bu paket sonrasında, yine yargı reformu kapsamında Adalet Bakanlığı personel reformunu içeren düzenlemeleri de burada görüşebilmeliyiz. 

Bu kapsamda, adalet hizmetleri sınıfını çalışma mevzuatımıza kazandırmalıyız.

Konumuz itibarıyla adalet sistemimizin sağlıklı yürümesinde önemli ve özverili emek harcayan bazı çalışma gruplarına da vaktim el verdiğince değinmek isterim. 

Bu kapsamda, haziran ayı itibarıyla 42 bini sözleşmeli olmak üzere sayıları neredeyse 70 bini bulan ceza infaz koruma memurlarının beklentileri ön plana çıkmaktadır. 

İnfaz koruma memurlarımız  öncelikle emniyet veya güvenlik sınıfına geçmek istiyorlar. 

Malumunuz cezaevi içindeki güvenliği sağlayan jandarmayla aynı şartlarda mesai harcayıp aynı riski taşımaktadırlar. 

Gerek kadrolu gerekse sözleşmeli infaz koruma memurları özlük ve mali haklarında iyileştirme beklemektedir. 

Yine, sözleşmeli infaz koruma memurlarımız artık kadroya geçme isteklerinin değerlendirmesini beklemektedirler. İnfaz koruma memurlarımızın en önemli talebi ise bayram ve resmî tatillerde ve diğer zamanlarda yapmış oldukları fazla çalışmanın ücretini almak istemeleridir. 

Bu önemli talep de gündeme alınıp değerlendirilmelidir. 

Hem görev esnasında hem de görev dışında ölüm tehditleri bulunduğundan silah taşıma ruhsatı izninin -hâlâ İçişleri Bakanlığında beklemektedir- bir an önce çıkması yaşamsal önem taşımaktadır.

Yine, cezaevlerinde görev yapan sağlık memurları tam bir görev tanımı talep etmekte, özlük ve mali haklarının Sağlık Bakanlığına mensup sağlık memurları seviyesine gelmesini istemektedirler.

Saygıdeğer milletvekilleri, yine, adalet sistemimizin müstesna ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken parçasını oluşturan adalet meslek lisesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunları da hâlâ Adalet Bakanlığından sevindirici haberler beklemektedir. 

Buralardan mezun olan gençlerimiz ve özellikle engelli gençlerimiz Bakanlığın merkezî atamalarında Adalet Bakanlığı nitelik koduyla tercih yapabilmelerine imkân sağlanmasını beklemektedir. 

Yine, adalet meslek kodundan mezun olan söz konusu bu gençlerimiz Bakanlığın sınavlarında -haklı olarak- ek puan talep etmektedir hem yazılı hem de mülakatlarda hak ettikleri ek puan bu gençlerimize verilmelidir. 

Bakanlık çalışan temininde adalet meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına daha yüksek oranda kadro ayrılmalıdır.

Saygıdeğer milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu katkılarımızı sunduğumuz teklifi Komisyonda olduğu gibi Genel Kurulda da destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Ticaret hayatını diri tutacak, ekonomimizin çarklarını hızlandıracak her türlü yasal düzenlemeyi hayata geçirebilmeliyiz. 

Bu bakımdan, önümüzdeki günlerde yargı reformu gibi önemli düzenlemeleri de oldukça önemsiyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek sunduğumuz kanun teklifinin amacına ve hedefine ulaşmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu ve ekranları başında izleyen saygıdeğer izleyicileri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 

 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Bakan Pakdemir, MHP'li Kalaycı'nın sorularını cevapladı26 Kasım 2021
Görevini yap İmamoğlu19 Kasım 2021
CHP’ye eleştiri13 Kasım 2021
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki hiçbir eylemi kabul edilemez.11 Kasım 2021
Atatürk dualarla anıldı!11 Kasım 2021
Riskleri yönetemezseniz, krizleri yönetmek zorunda kalırsınız11 Kasım 2021
Cumhur İttifakı'nın düşmesini bekliyorlar06 Kasım 2021
CHP'ye tezkere tepkisi06 Kasım 2021
Boyun borcumuz neyse gereğini yapmaya devam edeceğiz!05 Kasım 2021
MHP'nin konumlandığı yer Türkiye'nin yanıdır05 Kasım 2021
'Gerçekçi tahminleri bırakıp kehanetlerden medet ummaya başlaması ne acı'05 Kasım 2021
İP Müdiresi, siyaset mesleği için utanç numunesidir04 Kasım 2021
“CHP, HDP’ye VAGON OLMUŞTUR”01 Kasım 2021
‘AYRILIKTA AZAP, BİRLİKTE RAHMET VARDIR’01 Kasım 2021
Tunç Soyer, şov yapma iş yap28 Ekim 2021
CHP'li Belediyelerde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmaktadır27 Ekim 2021
CHP'NİN BAGAJI, MİLLET DÜŞMANLARININ EMİR VE TALİMATLARIYLA DOLUDUR27 Ekim 2021
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında 26 Ekim 2021
TÜRK GENÇLİĞİ! DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME!26 Ekim 2021
Önceliğimiz toplumsal meseleler ve onların çözümüdür. 26 Ekim 2021
FATF, rezil iftirasını iptal eden bir karar almalıdır22 Ekim 2021
‘KİMİN TARAFINDASINIZ? KİMİN KILICINI SALLIYORSUNUZ ?22 Ekim 2021
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini gizlemeye çalışan bir ip cambazıdır22 Ekim 2021
İmamoğlu'nun hadsiz açıklamalarına sert tepki21 Ekim 2021
Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi21 Ekim 2021
Yel kayadan ne götürürse,..20 Ekim 2021
İzmir Körfezi büyük tehlike altındadır!19 Ekim 2021
Kılıçdaroğlu’nun bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır14 Ekim 2021
Ülkü Ocakları’nın tarih mesajı Türk ve Türkiye düşmanlarını titretmiştir13 Ekim 2021
Bahçeli : 'Tamer Karadağlı yalnız değildir'11 Ekim 2021
HUKUK ADINA KONUŞANLAR, HERŞEYSEN ÖNCE CİDDİ OLMALI!10 Ekim 2021
Sadir Durmaz’dan Paris İklim Anlaşması açıklaması08 Ekim 2021
Büyükataman: ABD, Başkan değil kafayı değiştirmelidir08 Ekim 2021
Zillet ittifakının yegâne yakıtı yalandır08 Ekim 2021
Sazak 'Ölüm Yolunun' takipçisi07 Ekim 2021
CHP, İP ve Gelecek cenahının tutumu ikiyüzlü siyasetlerinin örneğidir06 Ekim 2021
Özdemir: Zillet karanlıktır,...02 Ekim 2021
GÜR'DEN "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" DİYEN MERAL AKŞENER'E "YOL HARİTASI!"02 Ekim 2021
Tavrımız net! 02 Ekim 2021
MHP Adana İl’e ziyaret…01 Ekim 2021
EDS’ler Trafik Akışına Engel Olmamalıdır29 Eylül 2021
HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz29 Eylül 2021
'ZİLLET', PKK'YI MEŞRULAŞTIRARAK İHANETE BULAŞMIŞ, RAYDAN ÇIKMIŞTIR28 Eylül 2021
Muhalif cenahta kim kimi kandırdı, hesaplarınız tutmadı mı?28 Eylül 2021
Osmanağaoğlu Kemalpaşa'da muhtarlarla buluştu27 Eylül 2021
Tarihi yürüyüşü sürdüreceğiz, ülkemizin geleceğini ...26 Eylül 2021
Ali Babacan, kendi çapsızlığına yanlış yerde ‘deva’ arıyor24 Eylül 2021
Halka yapılan zihin terörizmine ne diyeceksiniz?23 Eylül 2021
‘Devlet Bahçeli, milli vicdana tercüman olmuştur’23 Eylül 2021
Yönter’den Öztrak’a: “Anzavur’a bak, kendini gör”22 Eylül 2021
Zillet çukura battı!22 Eylül 2021
Denizli MHP'den Davutoğlu'na kınama19 Eylül 2021
CUMHUR İTTİFAKI BİR MENFAAT İTTİFAKI DEĞİLDİR18 Eylül 2021
Emin Çölaşan’ın sadece kalemi ve klavyesi değil, beyni de eskiyor18 Eylül 2021
Siyasi kesimlerin sözcülüğüne soyunanlar hezeyandan öteye varamayacaklar16 Eylül 2021
MHP'Lİ ÖZDEMİR'DEN AYŞENUR ASLAN'A TEPKİ!16 Eylül 2021
İlla edep, illa edep!15 Eylül 2021
Yılmaz'dan İBB'ye: "Uçkunla mücadele edemeyeceksiniz görevi devredin"15 Eylül 2021
Kaşıkçı’dan İnşaat Mühendisleri Odası’na hodri meydan14 Eylül 2021
MHP'li Murat Ilıkan'dan ABB'ye çağrı14 Eylül 2021
Cumhur İttifakı Adana’da zafere hazır!12 Eylül 2021
BU KUTLU ÜLKEYİ, LİDER ÜLKE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ11 Eylül 2021
AKLI HEP TÜRKİYE...11 Eylül 2021
CHP’nin dış politika çıkışı, devlete ve millete ihanettir07 Eylül 2021
Bu CHP yalandan besleniyor...02 Eylül 2021
CHP MİLLETİN MİDESİNİ BULANDIRIYOR02 Eylül 2021
‘Bunların yaptığı sanat değil soysuzluk’28 Ağustos 2021
Çakıcı Karadeniz turu için hazırlanıyor 27 Ağustos 2021
"Şehitlerimiz manevi pusulamızdır"23 Ağustos 2021
ALAATTİN ÇAKICI ÇANAKKALE TURUNDA20 Ağustos 2021
Hodri Meydan Vahap Seçer20 Ağustos 2021
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİ ÇELİŞKİLER YUMAĞIDIR16 Ağustos 2021
MHP'li Akçay: Kırkyalan Kılıçdaroğlu16 Ağustos 2021
"Yangınla boşalan kara çadır yeniden doldurulmuştur"16 Ağustos 2021
Türk Milletinin Vekiliyim! 08 Ağustos 2021
"Ülkücülük MHP de Olur”06 Ağustos 2021
Muharrem VARLI: MHP vatandaşlarımızın yanındadır05 Ağustos 2021
Güngöralp’ten'sel' mesajı03 Ağustos 2021
EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VERMELİYİZ03 Ağustos 2021
Halaçoğlu'na sert tepki: Bu tarih affetmeyecek...!02 Ağustos 2021
Bünyamin Avcı yangın bölgesinde30 Temmuz 2021
'Vatandaşlarımız büyük kahramanlık örneği sergiliyor'29 Temmuz 2021
MHP'li Taytak'tan önemli ziyaret29 Temmuz 2021
Ucube bir köşe yazarı...25 Temmuz 2021
Bazı siyasetçilerin manda özlemi çektiği görülmektedir23 Temmuz 2021
Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti19 Temmuz 2021
İP'li Serin'e sert tepki: Özür bekliyoruz19 Temmuz 2021
Cumhur İttifakı Türkiye'yi küresel güç hâline getirecek18 Temmuz 2021
MHP'li Yönter'den Davutoğlu'na sert cevap: Devlet Bahçeli, vatanın her yerindedir18 Temmuz 2021
Kalyoncu, Tunç Soyer'in Gediz Nehri balonunu patlattı17 Temmuz 2021
“Hukuk ve vicdan garabeti yaratmıştır”17 Temmuz 2021
Yönter'den Babacan'a: Seni kandırmışlar, kafeslemişler, iyi keklemişler17 Temmuz 2021
İzmirliler Tunç Soyer tarzı çözüm önerilerinin içeriğine vakıftır. 15 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’e gazetecilik dersi15 Temmuz 2021
Kalyoncu; İzmir'de Toplu Taşıma hızlı ve konforlu hale gelmeli!12 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’in iddialarına cevap12 Temmuz 2021
MHP'li Durmaz'dan Soyer'e tepki12 Temmuz 2021
Hadi oradan, ödlek herif! 11 Temmuz 2021
Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye11 Temmuz 2021
ŞOVDAN BİLİMSELLİK ÇIKMAZ11 Temmuz 2021
Soyer güzel İzmir'imize layık değilsin.08 Temmuz 2021
Kılavuz Türk gençliğinin meselelerini TBMM'ye taşıdı07 Temmuz 2021
Hepimiz için mutluluk vericidir!07 Temmuz 2021
Büyükataman: Kılıçdaroğlu, Türkiye diz çökse herkesten çok sevinecek kadar gayrimillîdir07 Temmuz 2021
Merhum Ecevit’in devlete bağlılığını tartışmaya açmak haksızlıktır07 Temmuz 2021
Yönter’den Barış Atay’a tepki06 Temmuz 2021
Liderimiz Devlet Bahçeli Ergenekon'dan çıkıp Türk'e yol gösteren Bozkurt'tur06 Temmuz 2021
SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERMEZ!03 Temmuz 2021
Zillet senaryosunun adı, 'Yalan Rüzgârı'02 Temmuz 2021
TBMM suçluların barındığı kampüs alanı değildir.01 Temmuz 2021
Namus ve şeref sözleriniz nerede kaldı30 Haziran 2021
Zeydan’ın zulmü varsa Allah’ın da adaleti var!29 Haziran 2021
TELE1'e tepki: Utanmazlığınızı hiçbir kılıf örtemez29 Haziran 2021
İpini koparanların nereye hizmet ettiklerini iyi biliyoruz27 Haziran 2021
"Zeydan Karalar tüm Adana'dan özür dilemeli!"27 Haziran 2021
Başkan Çakır’dan istifa haberlerine yalanlama!26 Haziran 2021
Taytak'dan Hasan Cemal'a sert tepki!: Hazmedemiyorsunuz,26 Haziran 2021
Dünyada ve ülkemizde coronavirüs aşı geliştirme ...25 Haziran 2021
Askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi24 Haziran 2021
Türk milleti feraset sahibidir, bu ucuz tezgâhlara kolunu kaptırmaz24 Haziran 2021
Ali Bayramoğlu'na tepki neyin korkusunu yaşıyorsunuz?24 Haziran 2021
Kıyamete kadar biriz, beraberiz!24 Haziran 2021
Her ülkenin varlığını koruyabilmesi için güçlü ve millî ...23 Haziran 2021
Bedelli affı çıkarılmalıdır22 Haziran 2021
Sedef, esnaf ziyaretlerini aksatmıyor.21 Haziran 2021
Devletimin ve milletimin yanındayım21 Haziran 2021
MHP'li Osmanağaoğlu: Ne kaybedecek bir insanımız ne de bölünecek bir milletimiz vardır18 Haziran 2021
KENAN ALPAY'IN EN BÜYÜK KAHRAMINI BARZANİ'DİR18 Haziran 2021
Yönter: Kenan Alpay şeytanın piyonudur18 Haziran 2021
Güçlü Türkiye yolunda adım adım yürüyeceğimiz sağlıklı ...17 Haziran 2021
DIŞ GÜÇLER FAKTÖRÜNÜ GÖRMEMEK TAM BİR İŞ BİRLİĞİDİR17 Haziran 2021
Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na: Ülkücü Hareket’ten uzak dur!15 Haziran 2021
Erdem; Milli ve Manevi Değerler Güçlendirilmelidir.14 Haziran 2021
Varol'dan Bayram'a çok sert HDP çıkışı!13 Haziran 2021
“VAROLUŞ MÜCADELEMİZ KOCATEPE’DE TAARRUZA VE İSTİKLALE DÖNÜŞMÜŞTÜR”12 Haziran 2021
Zillet İttifakını oluşturan partilerin gerçek kimlikleri ifşa olmuştur12 Haziran 2021
Ekosistem dengelerini bozmayalım12 Haziran 2021
Cumhur İttifakı’ndan 'Çatlak Ses' çıkmaz10 Haziran 2021
ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN VE AYNI ZİHNİYETTEKİLER HÜSRANDAN KURTULAMAYACAKTIR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN'IN BİLMESİ GEREKEN TEK ŞEY HADDİDİR10 Haziran 2021
Kimse hak etmediği makama gelmemeli. 08 Haziran 2021
Turunçlu Arıtma Tesisi’nin şehir dışına taşınmasını talep etti08 Haziran 2021
Ya hayır konuş yada sus!07 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle Atatürk’ün adını ağzına alıyor06 Haziran 2021
ZİLLET İTTİFAKININ DERDİ TÜRKİYE'Yİ SABOTE ETMEKTİR06 Haziran 2021
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER İLE BİRLİKTE “EK ATAMA” DİYE HAYKIRDIK.04 Haziran 2021
İspatlamazsa namerttir, şeref yoksunudur04 Haziran 2021
CHP‘li Özel'in maksadı provokasyondur03 Haziran 2021
"Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"03 Haziran 2021
CHP, KENDİNİ İNKÂR ETMENİN MERKEZİ HÂLİNE GELMİŞTİR02 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu çaresiz… Partisi ve avenesi alternatif politikalar üretmekten aciz01 Haziran 2021
MHP’den Sadettin Tantan'a tepki29 Mayıs 2021
Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi28 Mayıs 2021
İP'in başı zehir saçıyor28 Mayıs 2021
Adı Mümin özü münafık27 Mayıs 2021
Müfteri SP'li Lütfü'nün iddiaları şerefsiz bir ima23 Mayıs 2021
Kurucu ilkelerinize dönün21 Mayıs 2021
Milletin ruhuyla uyumlu bir anayasa20 Mayıs 2021
İP’li Aytun Çıray’a sert tepki16 Mayıs 2021
Yıldız’dan dolandırıcılık suçlarıyla ilgili düzenleme çağrısı15 Mayıs 2021
Alaattin Çakıcı´dan önemli açıklamalar15 Mayıs 2021
Babacan’a Sert Sözler 11 Mayıs 2021
MHP'nin samimi hamlesi zilletin oyunlarını bozdu07 Mayıs 2021
MHP’nin kurumsal kimliğini hedef alamazsınız05 Mayıs 2021
Aklınızca siyasete ayar verme cüretini nerden buluyorsunuz?05 Mayıs 2021
İP’li Türkkan'ın milli siyaset anlayışından nasibini almadığı anlaşılmıştır05 Mayıs 2021
MHP'nin Anayasa teklifine tam destek05 Mayıs 2021
HER İP'İNİ KOPARANIN KONUŞTUĞU BİR YERDE ...05 Mayıs 2021
Ersin Tatar: Türk oğlu Türk olmaktan Gurur Duyarız04 Mayıs 2021
"ÇİRKEFLİĞİ VE ÇİRKİNLİĞİ TERCİH ETTİLER, YUH OLSUN"04 Mayıs 2021
''Günlük gündem suistimali ancak Kılıçdaroğlu’nun çapına göredir.'' 04 Mayıs 2021
Yönter: "Akşener milliyetçi değildir"02 Mayıs 2021
Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Kurulu tekrar hayata geçirilmedir30 Nisan 2021
CHP soykırım palavrasına neden sessiz?30 Nisan 2021
MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki27 Nisan 2021
Güngöralp’ten Biden’in Soykırım Açıklamasına Tepki27 Nisan 2021
Ersoy'dan Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine sert tepki25 Nisan 2021
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk’a tepki 25 Nisan 2021
Cuntacı kafa çuvalladı25 Nisan 2021
ŞEREFİMLE VE HAYSİYETİMLE YAŞADIM23 Nisan 2021
23 Nisan, Ergenekon’dan çıkıştır.23 Nisan 2021
Öztürk, yatırımcıları Silah OSB’ye davet etti22 Nisan 2021
Atatürk; Türk Milletinin Ortak Değeri21 Nisan 2021
Iğdır, Türk dünyasına açılan kapı konumundadır.21 Nisan 2021
KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 21 Nisan 2021
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ...21 Nisan 2021
ATATÜRK’ÜN NUTUKTA BAHSETTİĞİ; ”İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR”18 Nisan 2021
Ruhi Ersoy : Engellemelere Rağmen Başardık18 Nisan 2021
Özbek Otağı'nda iftar15 Nisan 2021
KILAVUZ , Güvenlik Korucularının Sesi Oldu15 Nisan 2021
Görüştüğümüz kanun teklifi...14 Nisan 2021
Şehitler Haftası içerisinde...14 Nisan 2021
İPlikçi başına sesleniyoruz! 14 Nisan 2021
Akşener'e: Senden olsa olsa sözde özne olur14 Nisan 2021
Halk TV’nin misyonu MHP düşmanlığı yapmak13 Nisan 2021
Gerçekler çok farklı11 Nisan 2021
CUMHUR İTTİFAKININ DURUŞU RAHATSIZLIK YARATIYOR10 Nisan 2021
Gazilik verilsin, şeref aylığı bağlansın09 Nisan 2021
Özdemir'den Taha Akyol'a : 'Var olan aklını kendisine saklasın'09 Nisan 2021
Güvenlik Korucularımızın sorunları çözülmelidir07 Nisan 2021
CHP'li Başarır'a Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter07 Nisan 2021
Büyükataman : İP Attığı her adımda ikiyüzlülüğünü göstermektedir07 Nisan 2021
Babacan , FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçtiğinin göstergesi07 Nisan 2021
Türk Milletinin seçtiği meşru hükümeti tehdit ...05 Nisan 2021
Hadsiz bildiriyi savunma yarışına giren ...05 Nisan 2021
İP Müdiresi ve Kılıçdaroğlu, Pensilvanya’nın piyonluğunu yapmaya devam etsinler05 Nisan 2021
Yaptırım uygulanmalı05 Nisan 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle milliyetçilikten bahsediyor?02 Nisan 2021
Fendoğlu, depremzedelerin sorunlarını dile getirdi01 Nisan 2021
Davutoğlu’nun beynine ve gönlüne Türklüğü sokma ihtimali yoktur31 Mart 2021
MHP'li Özdemir'den Rahmi Turan'a sert cevap31 Mart 2021
Devlet Memurları Kanunu'nun ...31 Mart 2021
Kılavuz soru önergesi verdi.30 Mart 2021
Rüyasında koltuk sayanlar Liderimizi, Partimizi anlayamaz29 Mart 2021
Her Gün Fal Bakıp Tiyatro Oynuyorlar28 Mart 2021
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik24 Mart 2021
MHP : HDP kapatılsın22 Mart 2021
Özgür Özel, partisinin geçmişteki sabıkasını unutturamaz21 Mart 2021
Diktatör görmek isteyen CHP önce kendisine baksın21 Mart 2021
Allah, Türk milletini bunlara muhtaç etmeyecektir21 Mart 2021
Bahçeli’nin ifadeleri Türk Milletinin tavrıdır!21 Mart 2021
AYM’nin 108. maddesinin iptal kararını yanlış yorumluyorlar!21 Mart 2021
Bizler, soydaşlarımızın her daim yanındayız 16 Mart 2021
O pulları kendilerine yalatacağımızı da iyi bilmelidirler!16 Mart 2021
Dilde birlik olunca fikirde birliğin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 16 Mart 2021
CHP'li Öztrak Hayal kırıklığıdır15 Mart 2021
Avcı ve Varlı ATB'de: Çukurova tarımda çok stratejik bölge14 Mart 2021
"İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının mısralara ..."12 Mart 2021
"ONTOLOJİSİ TARTIŞMALI BİR SİYASİ FİGÜR"11 Mart 2021
Miraç, Hak yolunda bir yolculuktur. 11 Mart 2021
TÜRKİYE’DE İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP11 Mart 2021
Taşdoğan'dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi08 Mart 2021
MHP; toplumsal vicdanın sesi olmuştur05 Mart 2021
İP’in müdiresi yakında tutunduğun çürük İP kopacak04 Mart 2021
Kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanıdır04 Mart 2021
Muhalefete fezleke tepkisi04 Mart 2021
MHP, İP’in attığı çamurla lekelenmeyecek ...04 Mart 2021
Dijital vatanımızı da kurmalıyız03 Mart 2021
Türkiye'yi tahakküm altına almaya ABD dahil hiçbir ülkenin hakkı yoktur03 Mart 2021
İP Müdiresi Meral Akşener;...03 Mart 2021
ÖĞRENCİ VE EHLİYET AFFINI GÜNDEME GETİRDİ02 Mart 2021
Ya zilletin gereği, ya milletin isteği02 Mart 2021
Engelli Öğretmen Atamasına Yönelik Açıklama01 Mart 2021
"HERKESİN FOYASI FEZLEKEDE ORTAYA ÇIKACAK"28 Şubat 2021
TV’deki Tartışmacılar Bilmeden Konuşuyor27 Şubat 2021
Başkan Kahraman’dan MHP’ye ziyaret26 Şubat 2021
"Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz"25 Şubat 2021
Akçay'dan CHP’ye tarihi uyarı25 Şubat 2021
“Bahçeli’nin mesajlarını samimiyetle destekliyoruz”24 Şubat 2021

ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH